Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 1935/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 29/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

2

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

3

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

4

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

5

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

6

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

7

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

8

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

9

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

10

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

11

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

12

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

PHẦN II: NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 1.500.000đồng/giấy phép

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

4 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

7 ngày làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

4 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

2. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 750.000đồng/giấy phép

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

3 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày làm việc

3. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 1.000.000đồng/giấy phép

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý Du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

3 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

5 ngày làm việc

4. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 100.000 đồng/thẻ.

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

8 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

5. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 325.000 đồng/thẻ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý Du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

13 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

6. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 325.000 đồng/thẻ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý Du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

13 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

7. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 325.000 đồng/thẻ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý Du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

8 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

8. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau:

+ 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc hướng dẫn viên du lịch nội địa;

+ 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

8 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân

Văn thư Sở

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

9. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 1.000.000đ/hồ sơ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

18 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân.

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày làm việc

10. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 1.000.000đồng/hồ sơ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

18 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân.

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày làm việc

11. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 1.000.000đồng/hồ sơ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

18 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân.

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày làm việc

12. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Thu phí, lệ phí theo quy định như sau: 1.000.000đ/hồ sơ

Số tài khoản: 3511.0.1036128 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

- Chuyển phòng Quản lý du lịch

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Bước 2

Chuyển cho chuyên viên phụ trách, tham mưu

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả, chuyển lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch xem xét, trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

18 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch

4 giờ làm việc

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển văn thư ban hành

Lãnh đạo Sở

4 giờ làm việc

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công trả tổ chức, cá nhân.

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2 giờ làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

2 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


74

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78