Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1927/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1927/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/TT-STP ngày 30/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

 (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:

1. Sở Tư pháp: tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Tư pháp, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm QTI (thực hiện);
- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1927/QĐ-UBND ngày 20 /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 59a/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh
(20 ngày làm việc đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam)

Thủ tục: cấp giấy xác nhận có quốc tịch việt nam ở trong nước

STT

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn nộp phí, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Văn thư Sở

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

2,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên phòng HCTP nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng văn bản đề nghị tra cứu, xác minh

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng HCTP thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở văn bản tra cứu, xác minh

 

Bước 4

Ký văn bản tra cứu, xác minh

Lãnh đạo Sở Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét hồ sơ, ký văn bản tra cứu, xác minh.

 

Bước 5

Phát hành văn bản

Văn thư Sở

0,5 giờ làm việc

 

Văn thư Sở vào số văn bản, phát hành văn bản tra cứu, xác minh

 

Bước 6

Xác minh tại các cơ quan

Bộ Tư pháp; các cơ quan có liên quan (đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam)

10 ngày làm việc

 

 

 

Bước 7

Nhận kết quả tra cứu, xác minh; thẩm định hồ sơ, trình kết quả

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ các cơ quan có liên quan, thẩm tra, trình Giấy xác nhận

03 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả từ các cơ quan xác minh, thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng Giấy xác nhận

 

Bước 8

Thẩm định kết quả

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng HCTP thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 9

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Sở Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét hồ sơ, ký Giấy xác nhận

 

Bước 10

Vào số văn bản, ghi vào Sổ, lưu trữ hồ sơ, cập nhập thông tin trên phần mềm, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chuyên viên phòng HCTP

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên phòng HCTP nhận hồ sơ đã được Lãnh đạo Sở ký phê duyệt, chuyển Văn thư vào số văn bản,ghi vào Sổ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh, đồng thời cập nhập hồ sơ trên phần mềm quốc tịch và lưu trữ hồ sơ

 

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức tại Bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

0,5 giờ làm việc giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

 

Quy trình nội bộ số: 59b/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh
(55 ngày làm việc đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam)

Thủ tục: cấp giấy xác nhận có quốc tịch việt nam ở trong nước

STT

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn nộp phí, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Văn thư Sở

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

2,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên phòng HCTP nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng văn bản đề nghị tra cứu, xác minh

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng HCTP thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở văn bản tra cứu, xác minh

 

Bước 4

Ký văn bản tra cứu, xác minh

Lãnh đạo Sở Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét hồ sơ, ký văn bản tra cứu, xác minh

 

Bước 5

Phát hành văn bản

Văn thư Sở

0,5 giờ làm việc

 

Văn thư Sở vào số văn bản, phát hành văn bản tra cứu, xác minh

 

Bước 6

Xác minh tại các cơ quan

Bộ Tư pháp và Cơ quan công an cùng cấp (đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, nhưng có giấy tờ làm cơ sở để xác định có quốc tịch Việt Nam)

45 ngày làm việc

 

 

 

Bước 7

Nhận kết quả tra cứu, xác minh; thẩm định hồ sơ, trình kết quả

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ các cơ quan có liên quan, thẩm tra, trình Giấy xác nhận

03 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả từ các cơ quan xác minh, thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng Giấy xác nhận

 

Bước 8

Thẩm định kết quả

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng HCTP thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 9

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Sở Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét hồ sơ, ký Giấy xác nhận

 

Bước 10

Vào số văn bản, ghi vào Sổ, lưu trữ hồ sơ, cập nhập thông tin trên phần mềm, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chuyên viên phòng HCTP

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên phòng HCTP nhận hồ sơ đã được Lãnh đạo Sở ký phê duyệt, chuyển Văn thư vào số văn bản,ghi vào Sổ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh, đồng thời cập nhập hồ sơ trên phần mềm quốc tịch và lưu trữ hồ sơ

 

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức tại Bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

0,5 giờ làm việc giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

55 ngày làm việc

 

 

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34