Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 191/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Sở Tư pháp Cà Mau

Số hiệu: 191/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và được sửa đổi, b sung năm 2017, năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điu của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính và Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phvề thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 20/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC, VPCP (CDVC
QG);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng CC
HC (Đời, 18);
- Lưu: VT, KL50/01 (iO).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 191/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Thủ tục hành chính

Tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả qua dịch v bưu chính công ích

Tiếp nhn, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tnh

Không

Không

I

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm cấp tỉnh

09

0

09

0

1.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

X

 

X

 

2.

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

X

 

X

 

3.

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

X

 

X

 

4.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

X

 

X

 

5.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

X

 

X

 

6.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

X

 

X

 

7.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

X

 

X

 

8.

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

X

 

X

 

9.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất

X

 

X

 

Tổng số danh mục có 09 thủ tục hành chính./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 191/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Mã TTHC Địa phương

Tên th tc hành chính

Căn cứ văn bản quy định sửa đi, b sung thtục hành chính

I.

Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/6/2020

1.

1.004583.00 0.00.00.H12

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2.

1.004550.00 0.00.00.H12

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

3.

1.003862.00 0.00.00.H12

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

4.

1.003688.00 0.00.00.H12

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

5.

1.003625.00 0.00.00.H12

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

6.

1.003046.00 0.00.00.H12

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

7.

2.000801.00 0.00.00.H12

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8.

1.001696.00 0.00.00.H12

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

9.

1.000655.000. 00.00.H12

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tng sdanh mục có 09 thtục hành chính./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 191/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Thi hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Đa đim thc hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

1. Tchức, cá nhân nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các cơ quan, đơn vị sau:

- y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất trong trường hp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây viết tắt cách thức thực hiện, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính là “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã”);

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, nơi có đất (sau đây viết tắt cách thức thực hiện, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính là “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện”);

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), sau đây viết tắt cách thức thực hiện, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính là “Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh”.

2. Hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đăng ký tại địa chỉ website https://dangky.dichvucong.gov.vn/register hoặc Cng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau, địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh, nếu đủ điều kiện và có giá trị như nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, sau đây viết tắt là “Trực tuyến”.

3. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

1.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ.

2. Đi tượng không thu và min thu phí gm:

- Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của người thực hiện đăng ký.

- Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký giao dịch bảo đảm đ vay vn tại tchức tín dụng theo quy định tại Điều 4, Điều 9 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 ca Chính phủ v chính sách tín dụng phục vụ phát trin nông nghiệp, nông thôn.

- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cu thay đi nội dung đã thông o việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật v thi hành án.

- Chp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin vtài sản kê biên.

- Điều tra viên, Kim sát viên và Thm phán yêu cu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

- Cung cấp thông tin vgiao dịch bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

(sau đây viết tt nội dung này là Đối tượng không thu và miễn thu theo phí theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết s01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh).

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội (Luật đất đai năm 2013);

- Luật số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội (Luật nhà ở năm 2014);

- Luật số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội (Luật phí và lệ phí năm 2015);

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ);

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định s43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ);

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (Nghị định s99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ);

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ);

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Btrưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một snội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp);

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đng nhân dân tỉnh Cà Mau vphí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.004583” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

2.

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.004550” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

3.

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.003862” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

4.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.003688” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

5.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.003625” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

6.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Trong 01 ngày làm việc, từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.003046” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

7.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l. Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “2.000801” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

8.

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

Không

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.001696” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

9.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hsơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.  Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp l.

Trường hp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại y ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân  cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp:

+ Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã;

+ Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

+ Tại cấp tỉnh: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/h sơ.

2. Đối tượng không thu và min thu theo quy đnh tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Luật đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hp theo mã hồ sơ “1.000655” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tổng số danh mục có 09 thủ tục hành chính./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


820

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!