Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1901/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch thẩm quyền Sở Tư pháp Thanh Hóa 2016

Số hiệu: 1901/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1901/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 134/TTr-STP ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 16 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong khu vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- N Điều 3 QĐ;
-
Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cổng thông tin điện t tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực hộ tịch

1

T-THA-224498-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

2

T-THA-212321-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

3

T-THA-214401-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

4

T-THA-212327-TT

Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

5

T-THA-212326-TT

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

6

T-THA-212325-TT

Đăng ký lại việc tcó yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

7

T-THA-212324-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

8

T-THA-212323-TT

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

9

T-THA-212322-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

10

T-THA-212320-TT

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

11

T-THA-211003-TT

Công nhận việc kết hôn đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (được sửa đổi, bsung so với lần công bố trước)

Luật hộ tịch năm 2014

12

T-THA-211007-TT

Công nhận việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước)

Luật hộ tịch năm 2014

13

T-THA-211004-TT

Công nhận việc nhận cha, mẹ con, đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

14

T-THA-211002-TT

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bsung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

15

T-THA-211001-TT

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

16

T-THA-210999-TT

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1901/QĐ-UBND ngày 03/06/2016 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.527

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!