Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 về phân cấp cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 19/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 05/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP CHO GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ XUẤT CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Quyết định số 83/2005/QĐ-BNN ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) quyền quyết định việc cử hoặc cho phép cán bộ, viên chức thuộc quyền (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) xuất cảnh để giải quyết việc công và việc riêng như sau:

1. Bộ trưởng quyết định xuất cảnh cho các đối tượng sau:

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban, Kế toán trưởng Viện VAAS, Viện trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

- Nghiên cứu viên cao cấp và tương đương, người đi học sau đại học, người đi nhận học hàm, học vị và các danh hiệu khác do nước ngoài phong tặng, người đi làm chuyên gia hoặc cộng tác viên nước ngoài, người đi theo các đoàn cao cấp của Đảng và Nhà nước.

2. Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quyết định xuất cảnh cho tất cả những người không thuộc đối tượng trên.

Điều 2. Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự mà Viện cử hoặc cho phép ra nước ngoài, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hộ chiếu của các đối tượng trên ngay sau khi về nước, đảm bảo hộ chiếu được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Giám đốc viện VAAS phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của Bộ về quản lý xuất cảnh.

Điều 3. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phải gửi báo cáo việc xuất cảnh ở đơn vị theo quy định sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm về Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1637/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/6/2006 về việc Phân cấp cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Công an (Cục Lãnh sự);
- Bộ Ngoại giao (Cục Quản lý xuất nhập cảnh);
- Lưu: VP, HTQT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 về phân cấp cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.142
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92