Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Vĩnh Phúc

Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 07/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 425/SNV-BTG ngày 28 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- TT Công báo, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC2.
(T-
     b)

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tri

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp trong công tác giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi tắt là các ngành, đơn vị liên quan) trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Trong phạm vi được giao, cơ quan đơn vị phối hợp giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quá trình phối hợp, tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo không trái với quy định trong bộ thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; tăng cường trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Chịu trách nhiệm về thời gian và nội dung xác nhận hoặc cung cấp thông tin do đơn vị thực hiện.

4. Trước khi tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ, ngành ở Trung ương giải quyết những vấn đề ngành, lĩnh vực xác định phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải có sự thống nhất giữa các ngành, đơn vị liên quan trừ các trường hợp đặc biệt hoặc do yêu cầu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

5. Đảm bảo chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Điều 3. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi, báo cáo, cập nhật, khai thác thông tin liên quan theo phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách và qua các phần mềm dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.

2. Trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đề xuất.

3. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ.

4. Thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết.

5. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị, đoàn công tác liên ngành.

6. Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định khác của UBND tỉnh.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC GIÚP UBND TỈNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Mục 1. TRÁCH NHIỆM CHUNG VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Trách nhiệm chung

1. Các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng, hp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo về sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đất đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công tâm, không phân biệt đối xử giữa các tôn giáo; Trong công tác nắm bắt tình hình về sinh hoạt, hoạt động tôn giáo và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan chủ trì phối hợp thực hiện, thông tin kết quả giải quyết cho Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo, phối hợp quản lý.

2. Các ngành, đơn vị liên quan khi thực hiện công tác phối hợp phải cử người có trách nhiệm; khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo thời hạn theo quy định và phấn đấu hoàn thành trước thời hạn. Những nội dung thủ tục hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo chưa được quy định tại Bộ thủ tục hành chính, các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp thực hiện đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan chủ trì, nếu chậm trễ hoặc không có văn bản trả lời, cơ quan chủ trì lấy ý kiến phối hợp có trách nhiệm báo cáo và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hình thức kiểm điểm, phê bình. Trong cuộc họp giải quyết vụ việc liên quan đến tôn giáo, nếu có ý kiến khác nhau thì cơ quan chủ trì tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, đồng thời báo cho các cơ quan liên quan biết.

3. Đối với những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại các cuộc họp, cơ quan chủ trì phải gửi tài liệu cho các bên được mời nghiên cứu ít nhất trước 03 ngày làm việc, trong trường hợp không gửi kịp tài liệu thì trước khi vào cuộc họp phải gửi bản thông báo tóm tắt nội dung tài liệu tại cuộc họp. Đối với những hồ sơ cần phối hợp thẩm tra xác minh, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.

4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành trước ngày 01/01/2018, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt là Nghị định số 162/NĐ-CP).

5. Các ngành, đơn vị trong quá trình phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước liên quan tín ngưỡng, tôn giáo, giải quyết các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo phải khẩn trương, kịp thời, tạo niềm tin của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền; nếu để chậm trễ trong quy trình, thủ tục thực hiện thuộc địa bàn quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị nào mà xảy ra các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người thì người đứng đầu cơ quan đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Điều 5. Các nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Phối hợp trong quản lý về sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Phối hợp trong quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích; quản lý các hoạt động tín ngưỡng, các nguồn thu tại cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích.

4. Phối hợp trong công tác giải quyết hồ sơ xin giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho cơ sở tôn giáo.

5. Phối hợp trong giải quyết hồ sơ cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy các công trình tín ngưỡng, tôn giáo.

6. Phối hợp trong giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo.

7. Phối hợp trong quản lý các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

8. Phối hợp trong quản lý hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài.

9. Phối hợp trong giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; nhà đất liên quan đến tôn giáo.

10. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sinh hoạt, hoạt động, đất đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề, quản lý di tích liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỤ THỂ THEO NỘI DUNG

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức tôn giáo, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tôn giáo ở cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình hoạt động, chủ trương công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái pháp luật đến cán bộ, công chức; thành viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, cộng đồng dân cư trong tỉnh theo quy định tại điểm a, khoản 14, Điều 2, Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử người có đủ trình độ, năng lực, am hiểu về ngành, lĩnh vực phụ trách làm báo cáo viên tại các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo khi Sở Nội vụ tổ chức, có văn bản đề nghị.

3. Các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán bộ, công chức, thành viên, hội viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đúng, đủ thành phần, đảm bảo thời gian theo văn bản đề nghị của Sở Nội vụ.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý về sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tôn giáo, các hoạt động tín ngưỡng và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh không thuộc quy định tại khoản 1, Điều 8, Quy định này; chủ động giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết những thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (trừ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng quy định tại các Điều 13, 14 và Điều 15 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo).

2. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kinh sách, thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại khoản 5, Điều 6 Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Điều 4, Nghị định số 162/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm chủ động giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo thẩm quyền được quy định tại Bộ thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; kịp thời nắm tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn, chủ động xử lý giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, những vướng mắc phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời về UBND huyện, UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích; quản lý các hoạt động tín ngưỡng, các nguồn thu tại cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích.

1. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương; theo dõi việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ tổ chức lễ hội tín ngưỡng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Luật tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trì hướng dẫn việc thực hiện quy định quản lý nguồn công đức tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định tại Điều 7, khoản 4, Điều 8 Thông tư số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ về việc hưng dẫn cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo xây dựng nội quy, quy định thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV).

2. UBND cấp huyện, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có phương thức nhận và quản lý, sử dụng các nguồn công đức được công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo thống nhất, đoàn kết giữa những người trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo theo quy định; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn và theo dõi việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ tổ chức lễ hội tín ngưỡng thuộc thẩm quyền theo quy định Điều 13, Điều 15 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Điểm c, khoản 3, Điều 8, Thông tư số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết hồ sơ xin giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho cơ sở tôn giáo

1 .Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

Cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được UBND cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương có nhu cầu được giao đất để xây dựng, mở rộng thì có văn bản đề nghị UBND tỉnh giới thiệu địa điểm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành đồng gửi Sở Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, địa phương có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, báo cáo UBND tỉnh giới thiệu địa điểm theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoàn thiện hồ sơ giao đất xây dựng, mở rộng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của Luật đất đai năm 2013, các văn bản pháp luật liên quan và bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh cấp giấy CNQSD đất cho những cơ sở tôn giáo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; trực tiếp bàn giao giấy CNQSD đất đến đại diện cơ sở tôn giáo và thông báo cho Sở Nội vụ biết, tổng hợp.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn theo dõi biến động đất đai liên quan đến tôn giáo.

a) Chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất tôn giáo đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

b) Khi nhận được hồ sơ xin giao đất cho cơ sở tôn giáo, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét căn cứ nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất của địa phương, có tờ trình báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại bộ thủ tục hành chính của UBND tỉnh; thực hiện công tác thu hồi đất giao cho cơ sở tôn giáo khi có chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tiếp nhận hồ sơ xin giao đất và giải quyết theo thẩm quyền đối với cơ sở tín ngưỡng không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

4. Văn phòng UBND tỉnh:

Có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong giải quyết nội dung liên quan đến đất đai tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu; Rà soát thủ tục hồ sơ của các ngành, đơn vị liên quan đến lĩnh vực đất đai tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Sở Nội vụ:

Có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của tổ chức tôn giáo có đơn xin giao đất, tiến độ giải quyết nội dung liên quan đến nhà đất tôn giáo. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm tiến độ, thời gian theo quy định hoặc kéo dài thời gian xem xét giải quyết gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân tôn giáo.

6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh giải quyết đơn xin giao đất của cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được UBND cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Điều 10. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết hồ sơ cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy các công trình tín ngưỡng, tôn giáo

1. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.

2. Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo

1. Trước khi hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng, chủ đầu tư phải thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc công trình theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh; tổ chức lập, thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Sau khi có thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và bộ thủ tục hành chính đã được công bố.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp phép đối với các công trình tôn giáo, công trình tín ngưỡng được xếp hạng di tích. UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận và cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo (trừ các công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo đã được xếp hạng di tích) theo quy định của pháp luật và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo

1. Trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động y tế

Sở Y tế giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt động y tế có liên quan đến tổ chức, cá nhân tôn giáo; chủ trì tiếp nhận, phối hợp xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo khi tham gia các hoạt động y tế, mở phòng khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

2. Trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt động giáo dục có liên quan đến tổ chức, cá nhân tôn giáo; chủ trì tiếp nhận, phối hợp xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo khi tham gia các hoạt động giáo dục, việc tổ chức đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập có liên quan đến tôn giáo theo quy định của pháp luật;

3. Trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề

Sở Lao động thương binh và xã hội giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt động của ngành Lao động thương binh và xã hội có liên quan đến tổ chức, cá nhân tôn giáo; chủ trì tiếp nhận, phối hợp xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo khi tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tham gia hoạt động nêu trên của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh với Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xem xét hồ sơ tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền về sinh hoạt, hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài quy định tại Điều 47, 48 Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm: xem xét chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hp pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; xem xét chấp thuận đề nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo trong phạm vi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; xem xét chấp thuận đề nghị của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo trong phạm vi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Hàng năm Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động thương binh và xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan thống kê số lượng người nước ngoài là tín đồ các tôn giáo đang sinh sống, làm việc hợp pháp trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người nước ngoài là tín đồ các tôn giáo được sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin nội dung liên quan về hoạt động có yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương.

Điều 14. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; nhà đất liên quan đến tôn giáo.

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì tiếp nhận giải quyết hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết vụ việc tôn giáo phát sinh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Sở Nội vụ tại khoản 1, Điều 7 của Quy định này;

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì giúp UBND tỉnh tiếp nhận giải quyết hoặc phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết vụ việc phát sinh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo về sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khoản 1, Điều 8 của Quy định này và các nội dung liên quan đến pháp luật về di sản văn hóa;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì giúp UBND tỉnh tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Trường hợp cần phối hợp với các cơ quan liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể trao đổi bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị xin ý kiến trước khi trả lời tổ chức, cá nhân tôn giáo hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định với trường hợp vượt quá thẩm quyền.

4. UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu giải quyết vụ việc tôn giáo, tín ngưỡng phát sinh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền quản lý của địa phương.

5. UBND cấp huyện, các ngành, đơn vị liên quan cần thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất, khách quan khi giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo, tránh việc từng ngành, đơn vị chỉ đạo, xử lý, giải quyết vụ việc theo hướng khác nhau, dẫn đến vụ việc ngày càng phức tạp, kéo dài khó giải quyết.

Điều 15. Trách nhiệm phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sinh hoạt, hoạt động, đất đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề, quản lý di tích liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

1. Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và UBND cấp huyện giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đề xuất xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ và tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật;

2. Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của Luật Di sản văn hóa.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp huyện giúp UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

3. Các cơ quan quản lý đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm chủ trì thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo lĩnh vực quản lý có liên quan tới cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các ngành, đơn vị liên quan cùng cấp để thống nhất phương án hướng dẫn giải quyết hoặc xử lý vi phạm theo quy định đảm bảo ổn định tình hình.

Điều 16. Trách nhiệm phối hợp trong việc đảm bảo kinh phí triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hàng năm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; dự toán kinh phí bổ sung khi có nhiệm vụ mới phát sinh theo yêu cầu kế hoạch công tác, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh phí đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh xem xét thẩm định kinh phí, tổng hợp vào dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh theo quy định của Luật ngân sách.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả những nội dung đã thực hiện theo Quy định này về Sở Nội vụ để tổng hợp tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhà đất và các lĩnh vực khác liên quan đến tôn giáo báo cáo cấp có thẩm quyền.

2. UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý), báo cáo đột xuất tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. UBND cấp xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý), báo cáo đột xuất tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn về UBND cấp huyện.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy định này.

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi giúp UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung theo Quy định này; Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nắm tình hình, trao đối với Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm phối hợp, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.

3. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và giám sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo Quy định này.

4. Giao Sở Nội vụ hàng năm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định này trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/09/2018 quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!