Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 19/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Bộ Tư pháp I, II;
- Bộ Tài nguyên & Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các Phó CT.UBND Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của việc phối hợp

1. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa Sở Tư pháp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan nhằm mục đích triển khai các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Việc phối hợp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo sự thống nhất trong việc quản lý công tác này giữa Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Xác định rõ vai trò, chức năng của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan trong việc giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý theo quy định.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất tránh chồng chéo và bỏ sót trong hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Tư pháp:

1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm để tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nhằm bảo đảm sự phù hợp và thống nhất với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu của cá nhân và tổ chức về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo thống kê kết quả thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 6. Các đơn vị có liên quan:

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Báo Đồng Tháp, Đài phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và chỉ đạo cải cách hành chính tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở các huyện, thị xã, thành phố;

2. Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo thống kê kết quả thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo theo quy định;

4. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung nêu tại Khoản 3 Điều này.

5. Phòng Tư pháp phối hợp với Đài Truyền thanh cấp huyện tuyền truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Chương III

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 8. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng, năm về kết quả triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, đối chiếu các quy định do Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật; Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành cho các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 10. Tuyền truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; Tập huấn, đào tạo cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, các cơ quan truyền thông ở địa phương xây dựng kế hoạch về tuyền truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp), Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh triển khai, tập huấn nghiệp vụ về giao dịch bảo đảm nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các Tổ chức tín dụng, Công chứng viên, công chức Sở Tư pháp, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường và viên chức trực tiếp làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 11. Kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa phương

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, các cơ quan có liên quan tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Điều 12. Rà soát, thống kê, báo cáo về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Triển khai rà soát, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

2. Tổng hợp, báo cáo 6 tháng và hàng năm về kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm của tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 13. Nguồn nhân lực, kinh phí, phí, lệ phí, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí nguồn nhân lực để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

2. Sở Tài chính chủ trì:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm cho các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Chỉ đạo hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Thường xuyên chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, nhà ở và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằm giúp cho các tổ chức và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm, an toàn, đúng pháp luật.

Điều 15. Tổ chức họp giao ban

Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ 6 tháng tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện của các Tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện các hợp đồng về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này thì được xem xét, đề nghị khen thưởng và những đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý phù hợp.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan truyền thông của địa phương triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, các Sở, ban, ngành Tỉnh, các địa phương cần phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.214