Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 04/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

1. Văn phòng y ban nhân dân tỉnh là cơ quan chuyên môn, ngang sở, là bộ máy giúp việc của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh).

2. Văn phòng y ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động chung của y ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Chủ tịch y ban nhân dân tnh chđạo, điu hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý v tchức, biên chế và công tác của y ban nhân dân tnh, sự chđạo, hướng dẫn, kim tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng; Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tham mưu tng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Xây dựng, quản lý chương trình công tác của y ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Theo dõi, đôn đốc các s, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là sở, ngành), y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là y ban nhân dân cấp huyện), các cơ quan, tchức liên quan thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của y ban nhân dân tỉnh.

c) Phối hợp thường xuyên với các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chun bị và hoàn chỉnh các đán, dự án, dự tho văn bản quy phạm pháp luật trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định ca pháp luật.

d) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đi với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của y ban nhân dân tỉnh và các công việc khác do các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trình y ban nhân dân tỉnh.

đ) Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của y ban nhân dân tỉnh.

e) Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của y ban nhân dân tỉnh, các cuộc họp của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

h) Chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ stiếp công dân của tỉnh; quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

2. Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh

a) Xây dựng, trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh; kiến nghị với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh những nhiệm vụ trọng tâm, trọng đim cần tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tchức liên quan trong từng thời gian nhất định.

b) Kiến nghị với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tchức liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

c) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đi với các đề án, dự án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Chtịch Ủy ban nhân dân tnh và các công việc khác do các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tchức liên quan trình Chtịch y ban nhân dân tỉnh.

d) Ch trì, phối hợp với các s, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tchức liên quan hoàn chnh nội dung, thtục, hồ sơ và dự thảo văn bản đ trình Chtịch y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác.

đ) Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan đgiải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh mà các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện còn có ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tnh.

e) Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng ca Chủ tịch y ban nhân dân tnh.

g) Giúp Chtịch y ban nhân dân tỉnh chđạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa y ban nhân dân tỉnh với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân, y ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

h) Giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh đối với các sở, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

i) Đề nghị các sở, ngành, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

k) Được yêu cầu các sở, ngành, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc đ nm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

3. Bảo đm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tnh.

a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh; thông tin để các thành viên y ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đng nhân dân, y ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của y ban nhân dân tỉnh, công tác lãnh đạo, chđạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cung cấp thông tin cho công chúng vcác hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của y ban nhân dân tnh, Chtịch y ban nhân dân tỉnh; những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội ni bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật chđạo của Chủ tịch y ban nhân dân tnh.

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý, xuất bn và phát hành Công báo cấp tỉnh.

đ) Quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của y ban nhân dân tỉnh.

e) Quản lý tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

5. Xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng y ban nhân dân tnh theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

7. Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các sở, ngành, Văn phòng y ban nhân dân cấp huyện.

8. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của y ban nhân dân tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do y ban nhân dân và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh do Chtịch y ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

b) Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; đồng thời, là chủ tài khoản cơ quan Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

c) Phó Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách. Khi Chánh Văn phòng vng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Tổ chức được thành lập thống nhất ở Văn phòng y ban nhân dân tỉnh:

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Tiếp công dân.

b) Các phòng nghiên cứu, tổng hợp:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Văn - Xã;

- Phòng Ngoại vụ;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Pháp chế.

c) Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Tin học;

- Nhà khách Bông Sen.

3. Về biên chế

a) Biên chế hành chính của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh do y ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao.

b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị thuộc Văn phòng y ban nhân dân tỉnh do y ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định s 117/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 5 năm 2004 của y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức bộ máy Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

2. Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chtịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đ án sp xếp tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thcủa từng bộ phận trực thuộc và từng công chức, viên chức; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí, công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VP. Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tnh ủy, các ban Đảng;
- TAND, VKSND tnh;
- Sở, ban, ngành tnh;
- Cơ quan Báo, Đài tnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng Văn bản (STP);
- Lưu: VT, HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


143
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33