Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 19/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 30/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 512/QĐ-CT ngày 25/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 19/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị (Đài PT-TH tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các dịch vụ công phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và truyền hình; đồng thời là cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo về quy trình, quy phạm kỹ thuật và nghiệp vụ phát thanh, truyền hình ở địa phương.

2. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

3. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về mọi mặt của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) và Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí và tần số phát sóng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình cấp tỉnh và tiếp phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình Quốc gia.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Quản lý các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương đầu tư, phân bổ cho Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và các Đài, Trạm trực thuộc.

4. Quản lý, khai thác có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị, máy móc vật tư kỹ thuật.

5. Quản lý công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý cho cán bộ, nhân viên của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và đơn vị trực thuộc.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật đối với các Đài huyện, thị xã, cơ sở.

7. Tổ chức, theo dõi phong trào thi đua, xét đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát thanh, truyền hình ở địa phương.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến phát thanh, truyền hình được pháp luật cho phép và hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác tuyên truyền và công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình.

10. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, các ngành có liên quan, Đài TNVN, Đài THVN và Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Đài:

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, UBND tỉnh và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Pháp luật.

2. Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ gồm có:

- Ban Biên tập chương trình;

- Ban Thời sự;

- Ban Văn nghệ - Chuyên đề;

- Ban Kỹ thuật;

- Văn phòng.

Điều 4. Biên chế

- Hàng năm, căn cứ vào khối lượng, tính chất và yêu cầu nhiệm vụ của công tác phát thanh, truyền hình, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch biên chế của Đài;

- Việc bố trí cán bộ, viên chức của Đài phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Điều khoản thi hành

Căn cứ bản Quy định này, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Đài.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91