Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 19/2006/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CHỈ HUY PHÒNG,CHỐNG LỤT,BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS ngày 5/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BTS ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản;
Xét tờ trình số 315/KT&BVNL-TTr ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Bộ Thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Thành lập Văn phòng Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản trên cơ sở Bộ phận Thường trực phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Văn phòng) trực thuộc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Văn phòng có chức năng giúp Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Ban chỉ huy) tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành thuỷ sản.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được sử dụng tài khoản của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Văn phòng có trụ sở tại Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

 a) Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành thuỷ sản.

 b) Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của ngành thuỷ sản.

 c) Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Thuỷ sản lập các phương án, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt và phối hợp tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phương án và kế hoạch đó.

 d) Giúp Ban chỉ huy phối hợp với các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương, các Cục, Vụ, Trung tâm và các tổ chức thuộc Bộ tổ chức thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

 e) Chủ trì tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ và ngư dân.

 f) Xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

 g) Tổ chức việc trực ban phòng chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong ngành Thuỷ sản. Phối hợp với lực lượng các ngành, các cấp tổ chức phòng chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi thiên tai.

 h) Tổ chức, xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

 i) Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp và uỷ quyền của Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng và Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản.

2. Quyền hạn:

 a) Giúp Ban Chỉ huy phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

 b) Được huy động các phương tiện và cơ sở vật chất cần thiết trong ngành phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt và phối hợp tìm kiếm cứu nạn người, tàu cá hoạt động thuỷ sản trong các tình huống khẩn cấp.

 c) Phối hợp tham gia kiểm tra, kiểm soát về thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.

 d) Chánh văn phòng được uỷ quyền của Trưởng ban Chỉ huy ký một số công điện, công văn hướng dẫn khi thiên tai xẩy ra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy kết quả thực hiện công việc được uỷ quyền.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng có một Chánh văn phòng và không quá hai phó Chánh văn phòng.

Chánh văn phòng do một lãnh đạo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản kiêm nhiệm. Chánh văn phòng phụ trách chung về toàn bộ công việc của Văn phòng.

Một Phó chánh Văn phòng chuyên trách. Phó chánh Văn phòng giúp việc cho Chánh văn phòng điều hành các công việc được Chánh văn phòng phân công.

2. Văn phòng có một số cán bộ và nhân viên được Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phân bổ trong tổng biên chế cán bộ, công chức của Cục.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Chánh văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40