Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1899/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 13/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 58/TTr-SGTVT ngày 02/12/2013 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 09/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 20 (Hai mươi) thủ tục hành chính mới ban hành, 13 (Mười ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải (Có danh mục, nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (STP 2b);
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN, TH-CB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BẢI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

 

Lĩnh vực đường bộ

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

5

2

Mở tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng ô tô

14

3

Mở tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô

20

4

Công bố tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đưa vào khai thác

26

5

Công bố tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đưa vào khai thác

30

6

Chấp thuận tham gia khai thác, điều chỉnh phương án đang khai thác đang thực hiện trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

35

7

Chấp thuận tham gia khai thác, điều chỉnh phương án đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

42

8

Thông báo bổ sung, thay thế xe đang khai thác trên tuyến

49

9

Thông báo ngừng hoạt động, giảm tần suất chạy xe trên tuyến cố định

52

10

Đăng ký mầu sơn đặc trưng của xe buýt, biểu trưng (logo) của xe taxi

55

11

Cấp mới, cấp lại phù hiệu cho xe ô tô tham gia kinh doanh

58

12

Xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

61

13

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

64

14

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

67

15

Công bố lại bến xe khách

72

16

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm kiểm định

77

17

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới ngoài Trung tâm kiểm định

80

18

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

83

19

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

88

 

Lĩnh vực đường thủy

 

20

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

91

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Đã được công bố tại Quyết định

Lĩnh vực đường bộ

1

T-BGI-180856-TT

Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. (Đối với tuyến nội tỉnh, liên tỉnh từ 1.000 km trở xuống )

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

2

T-BGI-180859-TT

Chấp thuận tham gia khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Đối với tuyến nội tỉnh, liên tỉnh từ 1.000 km trở xuống)

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

3

T-BGI-180860-TT

Chấp thuận bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô (Đối với tuyến nội tỉnh, liên tỉnh từ 1.000 km trở xuống )

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

4

T-BGI-180862-TT

Công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định ( Đối với tuyến nội tỉnh, liên tỉnh từ 1.000 km trở xuống )

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

5

T-BGI-180863-TT

Chấp thuận ngừng hoạt động tuyến cố định

(Đối với tuyến nội tỉnh, liên tỉnh từ 1.000 km trở xuống)

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

6

T-BGI-180864-TT

Công bố tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

7

T-BGI-180867-TT

Chấp thuận bổ sung xe, thay thế xe khai thác tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

8

T-BGI-180868-TT

Chấp thuận ngừng hoạt động xe ngừng hoạt động tuyến tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

9

T-BGI-180870-TT

Cấp mới phù hiệu xe taxi, phù hiệu xe hợp đồng, phù hiệu xe tuyến cố định

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

10

T-BGI-180871-TT

Cấp lại phù hiệu xe taxi, phù hiệu xe hợp đồng, phù hiệu xe tuyến cố định

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

11

T-BGI-180872-TT

Cấp đổi phù hiệu xe taxi, phù hiệu xe hợp đồng, phù hiệu xe tuyến cố định

(Trường hợp phù hiệu mờ hoặc hỏng)

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

12

T-BGI-180900-TT

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

13

T-BGI-180911-TT

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.

Số 1685/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.738

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!