Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1897/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trịnh Duy Hùng
Ngày ban hành: 07/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1897/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC THỦY SẢN HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 06/10/2008 và tờ trình số 527/TTr-SNV ngày 6 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Thủy sản Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy sản Hà Tây trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tây (cũ) với Chi cục Thủy sản Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội (cũ).

Trụ sở chính của Chi cục đặt tại: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản Hà Nội.

1. Vị trí: Chi cục Thủy sản Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật ;

2. Chức năng: Chi cục Thủy sản Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội xây dựng quy hoạch phát triển kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, các chương trình, dự án về hoạt động Thủy sản trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt;

b. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội soạn thảo các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố ban hành;

c. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch phát triển kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm, các chương trình dự án về hoạt động Thủy sản đã được phê duyệt. Thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn Thành phố;

d. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác quản lý nuôi trồng Thủy sản:

d1. Kiểm tra việc phát triển nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn thành phố theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

d2. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh giống, di giống, nhập giống, thuần hóa giống, chọn giống thủy sản. Các loại thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y thủy sản sử dụng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố;

d3. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm soát ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật và chất thải công nghiệp đến nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố;

đ. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác quản lý khai thác thủy sản: chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc phát triển loại ngành nghề khai thác Thủy sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc dự báo ngư trường và nguồn lợi Thủy sản tại Thành phố.

e. Về quản lý chế biến và thương mại Thủy sản:

e.1. Kiểm tra việc phát triển các cơ sở chế biến thủy sản, chợ cá theo quy hoạch và kế hoạch phát triển của Thành phố;

e.2. Phối hợp hướng dẫn chỉ đạo hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường về thủy sản theo quy định của pháp luật. Định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản trong việc tìm kiếm thông tin thị trường.

f. Về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về các nghề và các phương tiện cấm sử dụng trong khai thác thủy sản, danh mục các giống loài thủy sản cần bảo vệ, cần bảo tồn quỹ gien và cấm khai thác, cấm xuất khẩu

g. Về quản lý công tác thú y Thủy sản:

g.1. Hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp Luật về sử dụng thức ăn hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong nuôi trồng thủy sản;

g.2. Tổ chức kiểm dịch thủy sản trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

g.3. Phát hiện và báo cáo Sở Trình UBND Thành phố công bố hoặc bãi bỏ quyết định công bố dịch bệnh thủy sản. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động dập tắt dịch bệnh thủy sản và phục hồi môi trường sau khi dịch bệnh được dập tắt;

g.4. Kiểm tra điều kiện, thực hiện cấp chứng chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản theo quy định của pháp luật.

h. Kiểm tra chứng nhận, hủy bỏ chứng nhận điều kiện vệ sinh theo quy định của pháp Luật với các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản;

i. Thực hiện công tác hợp tác Quốc tế trong hoạt động Thủy sản trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

k. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ, các tổ chức kinh tế về thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

l. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Hà Nội hướng dẫn UBND các Quận, Huyện, Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Thủy sản;

m. Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành Thủy sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

n. Tổ chức thực hiện công các thông tin, thống kê báo cáo về tình hình quản lý thủy sản trên địa bàn thành phố;

o. Thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý;

p. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND Thành phố, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;

q. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Tổ chức bộ máy

a. Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và các Phó chi cục trưởng;

- Chi cục Trưởng là người đứng đầu Chi cục, do UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, v.v… theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục;

- Phó chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, v.v…, theo đề nghị của Chi cục trưởng;

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục:

b.1. Phòng Tổng hợp;

b.2. Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản.

b.3. Phòng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

b.4. Phòng Quản lý chất lượng;

b.5. Phòng Thanh tra;

c. Đơn vị hành chính thuộc Chi cục:

c.1. Trạm Nội Bài;

c.2. Trạm Trung tâm;

c.3. Trạm Mỹ Đức;

c.4. Trạm Sơn Tây;

c.5. Trạm Quốc Oai.

5. Biên chế:

Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính bao gồm tổng số biên chế của Chi cục Thủy sản Hà Tây (cũ) và Chi cục Thủy sản Hà Nội (cũ).

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội phê chuẩn quy chế làm việc; quản lý cán bộ của Chi cục theo phân cấp hiện hành của Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND thành phố Hà Nội (cũ) ban hành trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND TP;
- Như điều 5;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1897/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 về thành lập Chi cục Thủy sản Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152