Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Khoản A Điều 8 Quyết định 1384/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015

Số hiệu: 1896/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KHOẢN A, ĐIỀU 8 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1384/QĐ-UBND NGÀY 04/7/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỒN ĐỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2012-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về ban hành quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2000;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2121/STC-HCSN ngày 12/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản a, Điều 8, Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015, với nội dung cụ thể như sau:

8. Kinh phí thực hiện:

a) Tổng kinh phí: 23.047.358.000 đồng (hai ba tỷ, không trăm bốn bảy triệu, ba trăm năm tám ngàn đồng chẵn; phân kỳ thực hiện theo các năm như sau:

Năm

Tổng kinh phí

Trong đó

Chi phí nhân công

Chi phí vật tư văn phòng phẩm

2012

5.401.354.000

5.401.354.000

 

2013

6.548.234.000

5.322.234.000

1.226.000.000

2014

6.102.505.000

5.581.505.000

521.000.000

2015

4.995.265.000

4.512.265.000

483.000.000

Tổng

23.047.538.000

20.817.358.000

2.230.000.000

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ thông báo chi tiết số kinh phí được phê duyệt nêu trên đến từng đơn vị thực hiện thuộc Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở: Nội vụ; các sở, ngành có tên tại khoản 5, Điều 1 nêu trên; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng, và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VPUBDN tỉnh;
- Lưu VT, TC, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Khoản A Điều 8 Quyết định 1384/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132