Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 1890/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 09/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 307/TTr-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC (T-402).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

2

Tổ chức lại, giải thtrung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Phần II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH

1. Thủ tục: Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Trình t thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ để thẩm định.

Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản thẩm định do Sở Nội vụ trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hay quyết định cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Trường hợp không đồng ý việc thành lập Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm biết rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ (Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu)

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tun (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiu từ 13 giờ đến 17 giờ). Trừ ngày thứ By, Ch nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cách thức thc hin:

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Trường hợp gi qua hệ thống bưu chính, thời gian được tính từ ngày đến ghi trên phong bì.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án thành lập Trung tâm do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập. Nội dung Đề án thành lập Trung tâm theo quy định tại khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Văn bn đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm, dự thảo Quyết định thành lập hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực). Nội dung tờ trình thành lập Trung tâm theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản thẩm định do SNội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; trường hợp không đng ý việc thành lập Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm biết rõ lý do.

Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện th tc hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ);

Kết qu thc hin th tc hành chính: Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập.

Phí, L phí: không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

Trung tâm được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đề án thành lập Trung tâm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương;

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính;

Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

2. Thủ tục: Tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhp

Trình t thực hiện:

Bước 1: Tchức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể trung tâm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ để thẩm định.

Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ, Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể trung tâm và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản thẩm định do Sở Nội vụ trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức lại, giải thTrung tâm hay Quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập.

Trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ (Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tt Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu)

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và tr kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tun (bui sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Trừ ngày thứ By, Ch nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cách thc thực hin:

Gửi hồ sơ qua hệ thng bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SNội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Trường hợp gửi qua hệ thng bưu chính, thời gian được tính từ ngày đến ghi trên phong bì.

Thành phần, số lưng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

- Tờ trình Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm và dự thảo Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản thẩm định do Sở Nội vụ trình, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tổ chức lại, giải thTrung tâm hay cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm; trường hợp không đng ý việc tổ chức lại, gii thể Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do.

Đối tượng thc hin thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ);

Kết qu thc hin thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc Quyết định cho phép tổ chức lại, gii thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký.

Phí, L phí: không có.

Tên mu đơn, mẫu tờ khai: không có.

Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với Trung tâm được tổ chức lại:

+ Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Đối với Trung tâm giải thể:

+ Theo đề nghị của Tổ chức, cá nhân thành lập Trung tâm.

+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức Trung tâm để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146