Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 187/QĐ-CTUBND năm 2010 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế và tài chính theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 187/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Ngh định s 43/2006/-CP ngày 25/4/2006 ca Chính ph quy đnh quyền t ch, t chu trách nhiệm v thc hin nhim vụ, t chức b máy, biên chế và tài chính đi vi đơn v s nghip công lp;

Căn cứ Thông tư s71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 ca Bộ Tài chính hưng dn thc hin Ngh định s 43/2006/-CP ngày 25/4/2006 ca Cnh phquy đnh quyền t ch, t chu tch nhim vthc hiện nhiệm vụ, t chc b máy, biên chế và tài chính đi với đơn v s nghiệp công lp;

Xét đ ngh ca Giám đốc Sở Tài chính tại T trình s 80/TTr-STC-HCSN ngày 18/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các đơn v s nghip công lập thuc Sở Tài nguyên và Môi trưng được thc hin cơ chế t chủ, t chu tch nhiệm v thc hiện nhiệm vụ, tổ chc bmáy, biên chế và tài cnh theo Nghđnh số 43/2006/-CP ngày 25/4/2006 ca Cnh ph, c thnhư sau:

1. Các đơn v s nghiệp công lập loại 1 t bo đảm toàn b chi phí hot động thưng xuyên, gồm:

- Trung tâm K thuật Dch v Tài nguyên và Môi trưng.

- Trung tâm Quan trắc Môi trưng thuc Chi cc Bảo v môi trưng (ngân sách h trmt phn (chênh lch thu chi) năm 2010.

2. Văn phòng Đăng ký quyền s dng đất được phân loại là đơn v s nghip công lp loi 2 t bo đảm mt phần chi phí hot đng và n định việc phân loại trong 03 năm kt ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012.

3. Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trưng đưc phân loi là đơn v snghiệp công lập loại 3 do ngân sách nhà ớc bo đảm toàn b chi phí hot động và n định việc phân loại trong 03 năm ktngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012.

4. Ngun kinh phí đm bảo hoạt động đi với các đơn v nêu ti Khon 2, Khon 3 Điều này được UBND tỉnh quyết định cụ thhàng năm.

Điều 2. Giao Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trưng phi hợp với S Tài chính trin khai thc hin và sau thi hạn nêu ti Điều 1, xem xét tính toán li đtrình UBND tỉnh điu chnh phân loi cho phù hp vi tình hình thc tế ca các đơn v.

Điều 3. Chánh Văn png UBND tnh, Giám đốc các S: Tài cnh, Tài nguyên và Môi trưng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Th trưng các đơn v có tên ti Điu 1 và Thtrưng các cơ quan liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này kt ngày ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 187/QĐ-CTUBND năm 2010 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế và tài chính theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87