Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2018 về giao nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 1869/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 01/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Công văn số 345/HĐND-VP ngày 21/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1906/SKHĐT-KGVX ngày 25/5/2018 về việc giao nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

NHIỆM VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh)

Số TT

Danh mục chương trình, dự án

Đơn vị tính

Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020
(phấn đấu đến năm 2020)

Đơn vị chủ trì thực hiện

1

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

 

 

1.1

Huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

Số huyện

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.2

Xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

 

 

 

-

Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

Số xã

133

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-

Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

%

100

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.3

Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã

Số tiêu chí

19

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

 

 

 

2.1

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm

%

 

 

-

Năm 2016

%

0,33

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

-

Năm 2017

%

0,2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

-

Năm 2018

%

0,2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

-

Năm 2019

%

0,2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

-

Năm 2020

%

0,1

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2.2

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm

%

0,21

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2018 về giao nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146