Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1869/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Lao động và Xã hội là cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng thông tin lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2. Tạp chí Lao động và Xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

3. Tạp chí Lao động và Xã hội có tên giao dịch quốc tế: Magazine of Labour and Social Affairs.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí; xây dựng, trình Bộ quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, hàng năm và các hoạt động khác của Tạp chí theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt, đấu tranh với những vi phạm, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

3. Nghiên cứu, trao đổi lý luận, nghiệp vụ; thông tin về kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và các hoạt động khác của Bộ, ngành.

4. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí in, Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội theo đúng các quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí in, Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử trên Internet và các quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan để tuyên truyền, xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm về lĩnh vực lao động, người có công, xã hội và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ khác của Tạp chí nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc; tài chính, tài sản, kinh phí theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Tạp chí Lao động và Xã hội có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Phòng Hành chính - Trị sự;

b) Phòng Kế toán - Tài vụ;

c) Phòng Biên tập;

d) Văn phòng đại diện phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Quy chế khác phù hợp với pháp luật hiện hành; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tạp chí; rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, phân công, sắp xếp nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1011/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.383
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65