Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1858/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Quận 6 Người ký: Ngô Thành Luông
Ngày ban hành: 09/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 09 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 còn hiệu lực;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 164/TP ngày 03 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố bổ sung kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 (theo các Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 còn hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC TỔNG HỢP

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Nghị quyết

Số: 19/2006/NQ-HĐND

Ngày 20 tháng 12 năm 2006

Về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ

27/12/2006

 

2

Nghị quyết

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Ngày 18 tháng 7 năm 2007

Về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường trên địa bàn quận 6

25/7/2007

 

3

Nghị quyết

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Ngày 11 tháng 7 năm 2008

Về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020

18/7/2008

 

4

Nghị quyết

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Ngày 17 tháng 12 năm 2008

Về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét (quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6

24/12/2008

 

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

5

Quyết định

Số: 1826/2007/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 7 năm 2007

Về việc ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6”

27/7/2007

 

6

Quyết định

Số: 1827/2007/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 7 năm 2007

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 6”

27/7/2007

 

7

Quyết định

Số: 07/2008/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 6 năm 2008

Về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

12/6/2008

 

8

Quyết định

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 02 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6

19/02/2009

 

9

Quyết định

Số: 04/2009/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 02 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6

19/02/2009

 

10

Quyết định

Số: 05/2009/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 3 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 6

10/3/2009

 

11

Quyết định

Số: 07/2009/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 3 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6

12/3/2009

 

12

Quyết định

Số: 08/2009/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 3 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận 6

19/3/2009

 

13

Quyết định

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 5 năm 2009

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6

04/5/2009

 

14

Quyết định

Số: 13/2009/QĐ-UBND

Ngày 09/7/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 6

16/7/2009

 

15

Quyết định

Số: 16/2009/QĐ-UBND

Ngày 07 tháng 9 năm 2009

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6

14/9/2009

 

16

Quyết định

Số: 19/2009/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 10 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 6

30/10/2009

 

17

Quyết định

Số: 20/2009/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 11 năm 2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6

04/12/2009

 

18

Quyết định

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 02 năm 2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6

05/3/2010

 

19

Quyết định

Số: 04/2010/QĐ-UBND

Ngày 01 tháng 4 năm 2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6

08/4/2010

 

20

Quyết định

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 5 năm 2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6

12/5/2010

 

21

Quyết định

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 8 năm 2010

Về ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận 6

09/8/2010

 

22

Quyết định

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Ngày 08 tháng 11 năm 2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6

15/11/2010

 

23

Quyết định

Số: 01/2011/QĐ-UBND

Ngày 06 tháng 01 năm 2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 6

13/01/2011

 

24

Quyết định

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 3 năm 2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6

25/3/2011

 

25

Quyết định

Số: 04/2011/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 3 năm 2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6

29/3/2011

 

26

Quyết định

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 6 năm 2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 6

16/6/2011

 

27

Quyết định

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 5 năm 2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6

06/6/2013

 

28

Quyết định

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6

13/11/2013

 

III. LĨNH VỰC QUY ĐỊNH VỀ PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN, VĂN HÓA CÔNG SỞ

29

Quyết định

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 01 năm 2009

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn quận 6

31/01/2009

 

30

Quyết định

Số: 07/2011/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 10 năm 2011

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận 6

18/10/2011

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƯ - KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

31

Quyết định

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Ngày 03 tháng 01 năm 2008

Về ban hành quy định về quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6

13/01/2008

 

32

Quyết định

Số: 12/2009/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 5 năm 2009

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

01/6/2009

 

33

Quyết định

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 7 năm 2009

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ

20/7/2009

 

34

Quyết định

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 5 năm 2011

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6

25/5/2011

 

35

Quyết định

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 10 năm 2011

Ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 6

25/10/2011

 

V. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

36

Quyết định

Số: 09/2011/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 12 năm 2011

Ban hành quy định về độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân quận 6 và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

15/12/2011

 

37

Quyết định

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 4 năm 2012

Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân Q6

16/4/2012

 

VI. LĨNH VỰC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

38

Quyết định

Số: 17/2009/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 9 năm 2009

Về công bố văn bản còn hiệu lực

29/9/2009

 

39

Quyết định

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 9 năm 2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

29/9/2009

 

40

Quyết định

Số: 08/2010/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 11 năm 2010

Về bãi bỏ văn bản

09/11/2010

 

41

Quyết định

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 5 năm 2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 6

07/6/2012

 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI

42

Quyết định

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 7 năm 2012

Về việc phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 6

31/7/2012

 

VUI. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

43

Quyết định

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6

29/8/2012

 

IX. LĨNH VỰC DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

44

Quyết định

Số: 10/2008/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 21/7/2008

Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22/02/2005 của Bộ Chinh trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

21/7/2008

 

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

45

Quyết định

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 7 năm 2009

Về ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

04/8/2009

 

XI. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

46

Quyết định

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 12 năm 2009

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6

09/12/2009

 

47

Quyết định

Số: 07/2010/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 10 năm 2010

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6

27/10/2010

 

XII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

48

Quyết định

Số: 03/2010/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 3 năm 2010

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6

30/3/2010

 

Tổng số: 48 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Ủy ban nhân dân quận 6)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có

Tổng số: 0 văn bản

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 0 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có

Tổng số: 0 văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1858/QĐ-UBND ngày 09/07/2014 công bố bổ sung kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!