Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1852/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1852/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1852/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 gồm 42 văn bản sau:

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Thời điểm ban hành

Cơ sở pháp lý ban hành

01

Quyết định

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Giao thông vận tải

Quý III

Điểm c Khoản 3 Điều 63 Thông tư liên tịch số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt, động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trvận ti đường bộ; đim b mục 1 Chương I Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

02

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Quý IV

Điểm b Khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Thực hiện văn bản số 1349/TTg- KTN ngày 12/08/2015 của Thtướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

03

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Quý IV

Điểm b Khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Thực hiện văn bản s1349/TTg- KTN ngày 12/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tnh Lâm Đồng đến năm 2020

04

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quý IV

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Quý IV

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 12/8/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

06

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp phòng chống trộm cướp viễn thông, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III

Văn bản số 34/KTrVB-KT ngày 20/01/2016 của cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp.

07

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV

Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Đng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

08

Quyết định

Về việc quy định lộ giới và các chtiêu chủ yếu về qun lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Đamri, huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Khoản 4 Điều 14 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009

09

Quyết định

Về việc quy định lộ giới và các chtiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Khoản 4 Điều 14 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009

10

Quyết định

Ban hành quy chế người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Ủy ban nhân dân tỉnh nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ

Sở Nội vụ

Quý III

Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ.

11

Quyết định

Sa đổi, bsung Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ

Quý III

Cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ

12

Quyết định

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý III

Khoản 2 Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 6 Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ Tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ Tướng Chính phủ.

13

Quyết định

Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13

14

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 943/STNMT ngày 24/6/2016 về việc điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

15

Quyết định

Quy định về hoạt động và đo đạc bản đồ trên địa bàn tnh Lâm Đồng (Thay thế Quyết định s 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 ca UBND tnh Lâm Đồng)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 943/STNMT ngày 24/6/2016 về việc điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

16

Quyết định

Ban hành quy định về phân cấp quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp tnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 573/KHĐT-VP ngày 07/7/2016 về việc đề xuất điều chỉnh chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016 của Sở Kế hoch và Đầu tư.

17

Quyết định

Vviệc quy định mức thu, nộp, chế độ qun lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

18

Quyết định

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

19

Quyết định

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

20

Quyết định

Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

21

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

22

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

23

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ qun lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bn số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

24

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

25

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của STài chính tại văn bn số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

26

Quyết định

Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:

- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;

- Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt;

- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi;

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bn số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

27

Quyết định

Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

28

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

29

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

30

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

31

Quyết định

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định phương án cải tạo, hồi phục môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

32

Quyết định

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

33

Quyết định

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và L phí

34

Quyết định

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

35

Quyết định

Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

36

Quyết định

Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

37

Quyết định

Quy định giá dịch vụ sản phẩm công ích thủy lợi

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

38

Quyết định

Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1603/STC-TTr ngày 30/6/2016 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Triển khai thi hành Luật phí và Lệ phí

39

Quyết định

Quy định về xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ

Quý IV

Triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

40

Quyết định

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 20121

SNội vụ

Quý III

Thực hiện văn bản số 3976/UBND-TKCT ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

41

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

2. Bổ sung 09 văn bản QPPL đã ban hành vào danh mục văn bản QPPL năm 2016 như sau:

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Số văn bản

1

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/05/2016 của UBND tnh Lâm Đồng

2

Quyết định

Về việc quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Liên nghĩa, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

3

Quyết định

Về việc quy định lộ giới và các chtiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Bảo Lộc tnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tnh Lâm Đồng

4

Quyết định

Về việc quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quyết đnh số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

5

Quyết định

Về việc quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Dran, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của UBND tnh Lâm Đồng

6

Quyết định

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tnh

Thanh tra tỉnh

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/05/2016 của UBND tnh Lâm Đồng

7

Quyết định

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tnh Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tnh Lâm Đồng

8

Quyết định

Về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”

Cục thuế

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

9

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Sở Tài chính

Thông tư liên tịch s220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

3. Điều chỉnh thời điểm ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

a. Điều chỉnh thời điểm ban hành văn bản QPPL

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Thời điểm ban hành

Công văn đề nghị

1

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Quý III (chuyển từ quý I)

Theo đề nghị tại văn bản số 270/KCN ngày 10/6/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp

2

Quyết định

Ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

Ban quản lý các khu công nghiệp tnh Lâm Đồng

Quý III (chuyển từ quý II)

Theo đề nghị tại văn bản số 270/KCN ngày 10/6/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp

3

Quyết định

Ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

Ban quản lý các khu công nghiệp tnh Lâm Đồng

Quý III (chuyển từ quý II)

Theo đề nghị tại văn bản số 270/KCN ngày 10/6/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp

4

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/05/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Sở Ngoại vụ

Quý IV (chuyển từ quý I)

Theo đề nghị tại văn bản số 477/NV-HTQT ngày 14/6/2016 của Sở Ngoại vụ

5

Quyết định

Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III (chuyển từ Quý I)

Theo đề nghị tại văn bản số 285/SKHCN-VP ngày 20/6/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ

6

Quyết định

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV (chuyển từ quý II)

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 943/STNMT ngày 24/6/2016 về việc điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

7

Quyết định

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV (chuyển từ quý II)

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 943/STNMT ngày 24/6/2016 về việc điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

b. Điều chỉnh cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Thời điểm ban hành

Công văn đề nghị

1

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công tại tỉnh Lâm Đồng

Sở Công thương (Trước Sở Tài chính)

Quý IV

Theo đề nghị tại văn bản số 1487 ngày 23/6/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp

Điều 2. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 03 văn bản sau:

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Lý do

1

Quyết định

Ban hành quy chế quản lý và hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên địa bàn tnh Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 10/3/2016 UBND tỉnh Lâm Đng đã ban hành văn bản 1142/UBND-VX2 về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh Trò chơi điện tử không trực tuyến trên mạng Internet. Theo đó UBND tỉnh đã bàn giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì quản lý, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này (Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 249/STTTT-TTr ngày 13/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông)

2

Quyết định

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện đề án Ngân hàng tên, đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (Theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại văn bản s492/SVHTTDL ngày 20/6/2016 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch)

3

Quyết định

Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư, quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bn của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 573/KHĐT-VP ngày 07/7/2016 về việc đề xuất điều chỉnh chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
C
HỦ TỊCH
Đoàn Văn Vit

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1852/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171