Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 185/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 17/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
Số 185/2000/QĐ-BTC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 17  tháng 11  năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Ông Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và Trưởng Ban Quản lý ứng dụng Tin học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chế độ thông tin báo cáo trong cơ quan Bộ Tài chính gồm :

1.       Danh mục biểu mẫu chỉ tiêu thông tin báo cáo về kinh tế, tài chính và ngân sách Nhà nước ; trách nhiệm cung cấp và được phép khai thác các biểu mẫu báo cáo .

2.       Hệ thống mẫu biểu báo cáo

Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và  kịp thời của thông tin báo cáo.

Điều 3: Việc cung cấp thông tin được thực hiện qua mạng máy tính của Bộ Tài chính. Ban Quản lý ứng dụng Tin học có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật trong việc truyền, lưu trữ thông tin ; là đầu mối để nhận và thực hiện việc cung cấp thông tin qua mạng cho các đơn vị trên cơ sở phân quyền khai thác thông tin được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Trưởng Ban Quản lý ứng dụng Tin học, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:
  -  Lãnh đạo Bộ
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
  - Lưu VP, Vụ NSNN, Ban QLUD Tin học

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng


BỘ TÀI CHÍNH

       ======

DANH MỤC BIỂU MẪU CHỈ TIÊU THÔNG TIN BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 185/2000/QĐ- BTC ngày 17tháng 11 năm 2000)

 

DANH MỤC

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CUNG CẤP

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC

Biểu 1

Sản xuất nông nghiệp.

Vụ Ngân sách

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 2

Tình hình sản xuất của ngành công nghiệp .

Vụ Ngân sách

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 3

Thực hiện vốn Đầu tư XDCB Nhà nước

Vụ Ngân sách

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 4

Vận tải hàng hoá và hành khách

Vụ Ngân sách

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 5-

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng chỉ số giá ngoại tệ

Vụ Ngân sách

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 6

Tổng hợp thu chi NSNN

Vụ Ngân sách

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Ngân sách Nhà nước, Tài chính Ngân hàng, Hành chính sự nghiệp, Chính sách Tài chính

 

Biểu 7

Đánh giá thu NSNN 15ngày/tháng

Tổng cục Thuế

Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Ngân sách Nhà nước, Văn phòng Bộ, Thanh tra Tài chính, Viện nghiên cứu tài chính, Tổng Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Tài chính DN.

Biểu 8

Thu vay nợ nư­ớc ngoài 

Vụ Tài chính Đối ngoại

Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, Văn phòng Bộ.

Biểu 9

Chi trả nợ nư­ớc ngoài

Vụ Tài chính Đối ngoại

Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, Văn phòng Bộ

Biểu 10

Thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài

Vụ Tài chính Đối ngoại

Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, Văn phòng Bộ

DANH MỤC

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CUNG CẤP

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC

Biểu 11

Thu vay và trả nợ tiền vay trong nước

Kho bạc Trung ương

Vụ Ngân sách Nhà nước, Văn phòng Bộ

Biểu 12

Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB

Kho bạc Trung ương

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 13

Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án nhóm A

Kho bạc Trung ương

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 14

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn  đầu tư xây dựng cơ bản

Kho bạc Trung ương

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 15

Cấp phát và cho vay các chương trình mục tiêu

Kho bạc Trung ương

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 16

 

16A/ Báo cáo thống kê hàng hoá xuất khẩu

16B/ Báo cáo thống kê hàng hoá nhập khẩu

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Biểu 17

Tình hình tiếp nhận viện trợ

Ban quản lý và tiếp nhận viện trợ, Tài chính Đối ngoại

Vụ Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước TW, Văn phòng Bộ

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185/2000/QĐ-BTC ngày 17/11/2000 về chế độ thông tin báo cáo trong cơ quan Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.228

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!