Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do thành phố Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1845/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: ***
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT – BYT - BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Thực hiện Thông báo số 762 - TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn tổ chức Sở Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Điều 2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là tổ chức quản lý chuyên ngành thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở riêng và được mở tài khoản theo quy định; chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân cấp;

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm, các chươngtrình, dự án, đề án về an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án về an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi được phê duyệt;

d) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm theo thẩm quyền và theo uỷ quyền của Giám đốc Sở;

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; quản lý các thông tin có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

e) Xây dựng nội dung và chỉ đạo triển khai công tác giáo dục truyền thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mạng lưới quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong phạm vi toàn tỉnh;

h) Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các đơn vị được ủy quyền trong việc kiểm tra nhà nước và chứng nhận, công nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm;

i) Tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra chuyên ngành trong kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm;

k) Tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra chuyên ngành trong kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

l) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm;

m) Quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn sau:

- Quản lý việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; giấy tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm; việc đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận y tế đối với sản phẩm thực phẩm và các vấn đề khác theo thẩm quyền và theo phân cấp;

- Tham gia đào tạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và các đối tượng có liên quan;

- Chỉ đạo mạng lưới kiểm nghiệm và phối hợp với các đơn vị có liên quan về chuyên môn kỹ thuật kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

n) Quản lý về tổ chức, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế;

o) Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp;

p) Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về lĩnh vựcan toàn vệ sinh thực phẩm và các hoạt động của Chi cục theo quy định hiện hành;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi cục, gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

b) Các tổ chức thuộc Chi cục, gồm:

* Các tổ chức chuyên môn, nghiệp:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Phòng Truyền thông - Giáo dục.

* Đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục xây dựng Quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuyển chọn cán bộ, viên chức và người lao động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm căn cứ quyết định thi hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do thành phố Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144