Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1839/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1839/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1839/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 191/TTr-STP ngày 23/9/2013 và Tờ trình số 196/TTr-STP ngày 07/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể: 05 Quyết định, 01 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, ΡNC-NgV;
- Lưu: VT, H10, QPPL

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

01

Quyết định

Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

02

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp hoàn trả thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

03

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 116/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

04

Quyết định

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh).

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

05

Quyết định

Ban hành Quy định hỗ trợ mô hình sản xuất thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 27/10/2009 của UBND tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Tháng 12/2013

06

Chỉ thị

Về cải thiện môi trường văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1839/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57