Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện “Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1834/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN “CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04/9/2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTATGT ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Căn cứ Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG ngày 08/3/2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 1278/SGTVT-TTr ngày 02/07/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04/9/2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ "TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG ngày 08/3/2013 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xây dựng Chương trình hành động với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18-CT/TW).

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, phấn đấu hàng năm kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Các cấp chính quyền phải coi công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện; huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, mọi nguồn lực tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

3. Rà soát, báo cáo sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW.

4. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông

Mục tiêu kiềm chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất về số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông phải luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và được xác định rõ trong chương trình công tác hàng năm và dài hạn của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông; yêu cầu cán bộ công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; xem xét việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ công nhân viên.

2. Về phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

a. Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đảng, đoàn thể, chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có hiệu quả thiết thực.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương xây dựng Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến năm 2020 trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tổ chức đợt tuyên truyền hưởng ứng "Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 2", các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; "Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; diễn đàn các nhà quản lý, chuyên gia về an toàn giao thông; giao lưu trực tuyến về ATGT trên cổng thông tin điện tử; chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phòng chống uống rượu bia - lái xe, tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên.

- Tổ chức Hội nghị giao ban an toàn giao thông 3 tháng một lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt thành tích tốt và phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông.

b. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện tiêu chí về “Văn hóa giao thông”; tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện tiêu chí "Văn hóa giao thông" đến cộng đồng, vận động người dân tham gia xây dựng văn hóa giao thông.

c. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện; phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông.

d. Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định: Thường xuyên có chuyên mục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông. Các chương trình tuyên truyền phổ biến phát sóng cần chú trọng về thời gian, thời lượng và đối tượng, độ tuổi của người xem, nghe; tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên truyền phát các thông điệp về an toàn giao thông.

đ. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc việc đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy tại các cấp học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các nhà trường tăng cường quan hệ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành Luật Giao thông. Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục, đào tạo và là một tiêu chuẩn để xét đạo đức, hạnh kiểm cuối năm của học sinh, sinh viên.

e. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần Nghị quyết Liên tịch số 02/NQLT/MTTW-UBATGTQG của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý thức về văn hóa giao thông và trách nhiệm của công dân khi tham gia giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nội dung phù hợp. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là tiêu chí để bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể.

3. Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch giao thông từng địa phương trên cơ sở quy hoạch giao thông chung đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tiến độ, đảm bảo chất lượng đối với các công trình giao thông; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tập trung xây dựng các công trình giao thông trọng điểm như các tuyến giao thông, các đường trục giao thông chính; ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ; lắp đặt các hệ thống tín hiệu giao thông tại các điểm có mật độ phương tiện lớn, có nguy cơ xảy ra xung đột giao thông trong các đô thị; thực hiện việc duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường giao thông bị xuống cấp và hư hỏng theo phân cấp quản lý, để đảm bảo việc lưu thông vận chuyển hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến.

4. Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông

a. Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo chức năng nhiệm vụ, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện cải cách thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, kiến nghị kịp thời những bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với từng đối tượng.

b. Quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hoạt động vận tải

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Chỉ đạo kiểm tra công tác đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đặc biệt là kiểm tra điều kiện an toàn về kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện trong khoảng thời gian giữa hai kỳ kiểm định để đảm bảo phương tiện tham gia giao thông đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật; phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông thủy nội địa.

+ Giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm định, đảm bảo 100% trạm kiểm định sử dụng camera giám sát hoạt động; xử lý nghiêm cán bộ đăng kiểm có hành vi sai phạm, tiêu cực.

+ Tăng cường giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải thực hiện việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình đề phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải.

- Công an tỉnh: áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ trong công tác quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các loại phương tiện tham gia giao thông kịp thời phát hiện, xử lý những phương tiện vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật, kiên quyết đình chỉ hoạt động và có các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông thủy nội địa,vận tải hành khách không đảm bảo an toàn, chở quá số người quy định, chở người trên đường thủy nội địa không mặc áo phao.

c. Tăng cường công tác tổ chức giao thông

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp lý đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, tháo dỡ các biển báo cũ không phù hợp; lắp đặt các dải phân cách mềm để tách làn đường, phần đường trên các tuyến đường có đủ điều kiện và có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn; phối hợp với các cơ quan liên ngành và chính quyền địa phương tổ chức xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ và đường tỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ thường xuyên rà soát để xử lý kịp thời các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên đường bộ, đường ngang giao cắt với đường sắt.

+ Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy tăng cường thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa; tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông kết hợp với chống va trôi tại các vị trí cầu trọng điểm trong mùa mưa bão.

+ Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ.

- Ban An toàn giao thông tỉnh rà soát, điều chỉnh chu kỳ của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đảm bảo phù hợp với lưu lượng dòng phương tiện theo từng thời điểm để không gây cản trở, hạn chế giao thông; phối hợp khảo sát, kiến nghị biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông tại những điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện việc quy hoạch, phát triển đô thị, không được quy hoạch đô thị hóa dọc theo các tuyến Quốc lộ, tuyến giao thông trọng điểm để các tuyến đường này trở thành đường đô thị.

- Các đơn vị quản lý đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngang có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm công trình giao thông; phối hợp chặt chẽ thực hiện tổ chức giao thông và điều khiển, hướng dẫn giao thông.

d. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn và quản lý lái xe

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe.

+ Chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan trong tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở, trường, trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, công tác cấp giấy phép lái xe để đánh giá thực trạng toàn diện, khách quan về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, nội dung chương trình đào tạo, sát hạch lái xe, đội ngũ người làm công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, cấp, đổi, chống làm giả giấy phép lái xe; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong sát hạch cấp giấy phép lái xe.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; chú trọng nâng cao đạo đức của người lái xe và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học viên tại các cơ sở đào tạo lái xe; đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa; tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện tham gia giao thông không đăng ký theo quy định.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức kết nối và trao đổi thông tin về các vi phạm trật tự an toàn giao thông của lái xe với hệ thống cơ sở dữ liệu cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy, xe máy chuyên dùng.

đ. Thực hiện các giải pháp thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự, an toàn giao thông

- Công an tỉnh:

+ Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy định về an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường sắt và đường bộ; tổ chức các Tổ liên ngành để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, phòng chống tụ tập đua xe trái phép, trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, nhất là trong các khu vực đô thị.

+ Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường tổ chức cưỡng chế theo chuyên đề để tăng tính răn đe, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật về: tốc độ, nồng độ cồn, mũ bảo hiểm, dừng, đỗ xe, phần đường, làn đường, hoạt động xe khách, xe tải nặng.

+ Kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa như: phương tiện chở quá tải, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị hoặc trang bị không đủ dụng cụ cứu sinh; thuyền viên và người lái không có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông, trong đó chú trọng kiểm tra các phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch.

+ Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

+ Phối hợp và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thông báo người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định tại Công điện số 655/TTg-KTN ngày 17/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Chú trọng hoạt động vận tải hành khách, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, đơn vị quản lý bến, bãi nhà ga, tổ chức kiểm tra ngay tại nơi xuất bến đối với các phương tiện chở khách, ngay tại kho bãi, bến cảng đối với phương tiện vận tải hàng hóa, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện chở quá tải, quá khổ, quá số người theo quy định; đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh vận tải đối với tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và an toàn giao thông, các phương tiện giao thông không đảm bảo các quy định liên quan đến an toàn giao thông, đặc biệt là đối với các xe ô tô mà người lái xe sử dụng rượu, bia.

+ Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đình chỉ hoạt động của các phương tiện thủy nội địa không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật.

- Các đơn vị quản lý đường sắt tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn giao thông đường sắt đối với đội ngũ nhân viên gác tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ; thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn trên các đoàn tàu; phối hợp chính quyền địa phương thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn các quy tắc an toàn giao thông đường sắt cho người dân dọc hai bên tuyến đường sắt.

- Sở Y tế:

+ Chỉ đạo việc tổ chức và củng cố hệ thống sơ, cấp cứu tại các tuyến y tế theo quy định để đảm bảo khả năng kịp thời thực hiện việc sơ, cấp cứu tai nạn giao thông nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong, giảm di chứng đối với nạn nhân tai nạn giao thông.

+ Tăng cường đào tạo nhân lực và phổ biến kiến thức về sơ, cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ y tế các tuyến để thực hiện việc sơ cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về sơ, cấp cứu ban đầu người bị tai nạn giao thông, trước mắt là đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên; phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức giám định nồng độ cồn trong máu, phục vụ cho công tác điều tra xử lý khi có yêu cầu.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong các trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đảm bảo chất lượng khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

- Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng, ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng.

e. Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ

- Công an tỉnh tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị, đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Giao thông Vận tải sơ kết đánh giá việc thực hiện Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải" ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ báo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo của Đề án.

- Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thi hành công vụ:

+ Tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định trong thực thi các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công chức, thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

+ Phát động toàn lực lượng Công an nhân dân và toàn ngành Thanh tra giao thông tham gia phong trào "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong vì nhân dân phục vụ”.

+ Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm đối với lực lượng làm nhiệm vụ đám bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, điều tra giải quyết tai nạn giao thông.

+ Kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

2. Các Cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả công tác kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

3. Giao ban An toàn giao thông tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện “Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33