Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1834/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1834/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1834/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1833/TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 12 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 124 gia đình và cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

 

QUÊ QUÁN

TRÚ QUÁN

1

Bà Trần Thị Tỉa

Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2

Bà Nguyễn Thị Bé Hai

Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

3

Bà Huỳnh Thị Điệu

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

4

Bà Lê Thị Út

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

5

Bà Ngô Thị Cử

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

6

Ông Lê Văn Hiền

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

7

Ông Nguyễn Minh Tâm

Xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

8

Bà Nguyễn Thị Bời

Xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

9

Bà Dương Thị Mua

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

10

Bà Lê Thị Tâm

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

11

Bà Trần Thị Thành

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

12

Ông Nguyễn Văn Thuận

Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

13

Bà Nguyễn Thị Bé Tư

Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

14

Ông Huỳnh Văn Hai

Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

15

Bà Võ Thị Kiểm

Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

16

Bà Trần Thị Tòng

Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

17

Bà Nguyễn Thị Sáu

Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

18

Ông Nguyễn Văn Mô

Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

19

Bà Bùi Thị Nhung

Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

20

Ông Phan Văn Chư

Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

21

Ông Dương Văn Khâm

Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

22

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

23

Bà Võ Thị Ánh Tuyết

Xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

24

Ông Trần Văn Thôi

Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

25

Bà Phạm Thị Trâm

Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

26

Ông Huỳnh Văn Mừng

Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

27

Ông Cao Văn Ba

Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

28

Bà Huỳnh Thị Nữ

Xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

29

Ông Bùi Văn Mậu

Xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

30

GĐ. Bà Nguyễn Thị Tư và Ông Huỳnh Văn Hớn

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

31

Bà Dương Kim Hoa

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

32

Ông Huỳnh Văn Kiên

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

33

Bà Nguyễn Thị Mười

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

34

Bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

35

Ông Nguyễn Văn Châu

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

36

Bà Nguyễn Thị Bé

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

37

Bà Nguyễn Thị Nén

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

38

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

39

Ông Trần Văn Chánh

Xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

40

Bà Võ Thị Canh

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

41

Bà Nguyễn Thị Diệu

Xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

42

Ông Nguyễn Văn Tiểng

Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

43

Ông Võ Bá Tòng

Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

44

Bà Đoàn Thị Lý

Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

45

Bà Lê Thị Tám

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

46

Bà Nguyễn Thị Trung

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

47

Bà Nguyễn Thị Tư

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

48

Bà Đỗ Thị Cứ

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

49

Ông Nguyễn Văn Quới

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

50

Bà Trần Thị Tròn

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

51

Bà Bùi Thị Tuyết Mai

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

52

Bà Nguyễn Thị Hoa

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

53

Ông Lê Văn Điển

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

54

Bà Đỗ Thị Tố

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

55

Bà Trần Thị Dung

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

56

Bà Nguyễn Thị Đẹp

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

57

Bà Phạm Thị Chỉ

Xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

58

Ông Lê Văn Hoàng

Xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

59

Bà Mai Thị Cảnh

Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

60

Bà Lê Thị Đệ

Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

61

Bà Lê Thị Thoa

Xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

62

Bà Phạm Thị Rớt

Xã Long Khánh, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang

63

Bà Nguyễn Thị Ánh

Xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

64

Ông Huỳnh Văn Sinh

Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

65

Bà Nguyễn Thị Văn

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

66

Bà Lê Thị Anh

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

67

Bà Huỳnh Thị Mau

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

68

Bà Lê Thị Sết

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

69

Bà Trần Thị Chính

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

70

Bà Nguyễn Thị Xê

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

71

Bà Nguyễn Thị Đẹp

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

72

Bà Dương Thị Vước

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

73

Bà Nguyễn Thị Đảnh

Xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

74

Bà Nguyễn Thị Ba

Xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

75

Bà Trần Thị Mười

Xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

76

Bà Nguyễn Thị Tắc

Xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

77

Bà Phạm Thị Giác

Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

78

Ông Đinh Văn Tranh

Xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

79

Ông Đặng Văn Lồ

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

80

Bà Đặng Thị Lựu

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

81

Bà Nguyễn Thị Bé Năm

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

82

Bà Trần Thị Bé Danh

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

83

Bà Trần Thị Khiêm

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

84

Bà Ung Thị Tư

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

85

Bà Lê Thị Hường

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

86

Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

87

Bà Lê Thị Thanh

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

88

Bà Phan Thị Xinh

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

89

Bà Nguyễn Thị Tám

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

90

Bà Nguyễn Thị Chời

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

91

Bà Nguyễn Thị Yết

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

92

Bà Nguyễn Thị Đáng

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

93

Bà Lê Thị Thanh Hiền

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

94

Bà Trương Thị Tôi

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

95

Bà Trần Thị Cương

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

96

Bà Phạm Thị Tám

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

97

Bà Lê Thị Anh

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

98

Bà Nguyễn Thị Hết

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

99

Bà Lê Thị Ngọc

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

100

Ông Nguyễn Văn Ngân

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

101

Bà Phạm Thị Lệ

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

102

Bà Đinh Thị Ba

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

103

Bà Phan Thị Ba

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

104

Ông Võ Văn Các

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

105

Bà Đinh Thị Ca

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

106

Bà Phạm Thị Út

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

107

Bà Nguyễn Thị Chúc

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

108

Bà Trần Thị Nhung

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

109

Bà Đặng Thị Bảy

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

110

Ông Lê Văn Kỳ

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

111

Bà Nguyễn Thị Mỹ

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

112

Ông Nguyễn Văn Đồng

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

113

Ông Biện Văn Đạt

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

114

Bà Đặng Thị Ly

Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

115

Bà Huỳnh Thị Phát

Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

116

Bà Võ Thị Nâu

Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

117

Bà Phan Thị Ảnh

Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

118

Bà Nguyễn Thị Chậm

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

119

Bà Nguyễn Thị Dung

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

120

Bà Đoàn Thị Hương

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

121

Ông Hồ Văn Liên

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

122

Bà Hà Thị Thoa

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

123

Ông Nguyễn Văn Tây

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

124

Bà Lê Thị Dung

Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1834/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121