Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1826/QĐ-UBND 2017 đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính Hòa Bình

Số hiệu: 1826/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị s 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 114/TTr-CAT ngày 11/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Hòa Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo 896 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh
- Lưu: VT, NC (V
80b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1826/QĐ-UBND ngày 22/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình là cơ quan phối hợp liên ngành giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung quy định theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chỉ đo việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của ban Chỉ đạo, giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án theo nhiệm vụ, theo giai đoạn; hàng năm và sau khi kết thúc Đề án.

4. Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực, tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất những biện pháp cụ thể giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Đề án và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả, trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn tỉnh. Phục vụ Ban Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết quá trình triển khai, thực hiện Đề án theo định kỳ.

Điều 3. Ban Chỉ đạo là đầu mối quan hệ với các ngành, các cấp, các địa phương tỉnh và trong nước về tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dliệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Chỉ đo

1. Trưng ban

Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả, trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn tỉnh và gimối quan hệ với địa phương khác trong quá trình phối hợp thực hiện.

2. Phó Trưởng ban Thường trực

Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các mục tiêu trong Chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã phân công phụ trách và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công. Chỉ đạo điều hành Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tng thđơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dliệu liên quan đến quản lý dân của tỉnh. Phối hợp các ngành thực hiện chương trình, kế hoạch công tác từng giai đoạn trên địa bàn tỉnh và thay Trưởng ban điều hành các công việc khác khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền.

3. Các Phó Trưởng ban

Có trách nhiệm giúp Trưởng ban, phối hợp với Phó trưởng ban Thường trực tổ chức chỉ đạo, điều hành việc triển khai các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị thực hiện Đ án tng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công.

4. Các Ủy viên

- Ủy viên cơ quan thường trực Công an tỉnh giúp Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực (Giám đốc Công an tỉnh) điều hành Cơ quan thường trực, chỉ đạo điều hành các hoạt động theo sự phân công của Ban Chỉ đạo. Theo dõi và tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác triển khai thực hiện Đán theo lộ trình, kế hoạch và công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình.

- Các Ủy viên có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo, các Phó Trưng ban điều hành mọi hoạt động theo sự phân công, chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý, báo cáo tại các kỳ họp sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo; tham gia góp ý những vấn đề chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Đề án. Lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công và những nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức điều phối các hoạt động, nguồn kinh phí hoạt động thực hiện.

Điều 6. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng; ngày 25 tháng cuối quý, ngày 25 cuối 6 tháng và tháng 12 của năm (ngoài các báo cáo đột xuất) về tình hình thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình theo chức năng quản lý, các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công. Báo cáo Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn (3 tháng trở lên) hoặc có thay đổi về nhân sự phải thông báo về Ban Chỉ đạo (qua Cơ quan thường trực) để báo cáo đồng chí Trưởng ban chỉ đạo, kiện toàn, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch.

Điều 8. Ban Chỉ đạo định kỳ mỗi quý họp 01 lần (vào các tháng cuối của quý), tổ chức họp sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm để kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các cuộc họp khác do Trưởng ban yêu cầu. Trường hp thành viên Ban Chỉ đạo không dự họp được thì được ủy quyền cho cán bộ có trách nhiệm dự thay.

Điều 9. Quan hệ công tác

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, ngành mình để quan hệ công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình hoạt động; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dliệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình, báo cáo định kỳ cho các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu thống kê định kỳ, đột xuất thuộc phạm vi quản lý liên quan Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình, khi Ban Chỉ đạo yêu cầu báo cáo.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ nguồn kinh phí của Chính phủ cấp và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện Đề án tng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình, từ nay đến năm 2020.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào Quy chế hoạt động này và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 12. Quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc, thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Công an tnh) để xin ý kiến Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1826/QĐ-UBND ngày 22/09/2017 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.223

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!