Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1813/QĐ-UBND 2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm Hải Phòng

Số hiệu: 1813/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1487/TTr-SNV ngày 06/7/2017 và Đề án số 1472/ĐA-SNV ngày 05/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Nội vụ (có Danh mục trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Căn cứ trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm, hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực, biên chế theo từng vị trí việc làm đảm bảo không vượt số biên chế Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2017 và điều chỉnh biên chế của từng vị trí việc làm theo lộ trình tinh giản biên chế hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức tối thiểu đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Đi
ều 3;
- CPVP UBND TP;
- Các Phòng: VXNC, KTGSTĐKT;
- CV: NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Văn Tùng

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Sở Nội vụ

(Kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố)

Mã VTVL

Tên VTVL

Tổng số VTVL

Ngạch công chức tối thiểu

Trình độ chuyên môn của vị trí việc làm

Ghi chú

4

SỞ NỘI VỤ

32

 

 

 

4.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

8

 

 

 

4.1.1

Giám đốc Sở

1

CVC

Thực hiện theo tiêu chuẩn Thành ủy quản lý; quan tâm một số chuyên ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.2

Phó giám đốc Sở

1

CVC

Thực hiện theo tiêu chuẩn Thành ủy quản lý; quan tâm một số chuyên ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.7

Trưởng phòng thuộc Sở

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.8

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.9

Chánh Văn phòng

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ; Kinh tế; Quản trị văn phòng và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.10

Phó Chánh Văn phòng

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ; Kinh tế; Quản trị văn phòng và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.11

Chánh Thanh tra

1

TTV hoặc tương đương

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Quản trị nhân lực; Kinh tế; Thanh tra và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.12

Phó Chánh Thanh tra

1

TTV hoặc tương đương

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Quản trị nhân lực; Kinh tế; Thanh tra và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

11

 

 

 

4.2.1

Thanh tra

1

TTV hoặc tương đương

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Quản trị nhân lực; Kinh tế; Thanh tra và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.2

Pháp chế

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.3

Quản lý tổ chức, biên chế

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.4

Quản lý nhân sự và đội ngũ

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.5

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.6

Cải cách hành chính

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.7

Quản lý địa giới hành chính

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.8

Xây dựng chính quyền

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.9

Quản lý cán bộ, công chức cấp xã

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.10

Quản lý công tác thanh niên

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2.11

Quản lý hội và tổ chức phi Chính ph

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Nội vụ, Công tác tổ chức cán bộ và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

4.3.1

Tổ chức nhân s

1

 

Vị trí "Chánh Văn phòng" kiêm nhiệm

 

4.3.2

Hành chính tổng hợp

1

 

Vị trí "Phó Chánh Văn phòng" kiêm nhiệm

 

4.3.3

Hành chính một cửa

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác liên quan

 

4.3.4

Quản trị công s

1

CV

Đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Quản trị nhân lực; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác liên quan

 

4.3.5

Công nghệ thông tin

1

CV hoặc tương đương

Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin

 

4.3.6

Kế toán

1

KTV

Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán

 

4.3.7

Thủ quỹ

1

CV

Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

 

4.3.8

Văn thư

1

 

4.3.9

Lưu tr

1

 

4.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

Có Bằng lái xe theo quy định; Am hiểu về thiết bị điện nước, biết sử dụng các thiết bị văn phòng

HĐ 68

4.3.11

Lái xe

1

4.3.12

Phục vụ

1

 

 

HĐ 68

4.3.13

Bảo vệ

1

 

 

HĐ 68

 

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

18

 

 

 

4.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

 

 

4.1.3

Trưởng ban

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.4

Phó Trưởng ban

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.13

Trưởng phòng thuộc ban

1

CV

Trưởng phòng Tổng hợp -Hành chính: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế; Quản trị văn phòng và một số chuyên ngành khác liên quan

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, 2: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.14

Phó trưởng phòng thuộc ban

1

CV

Phó Trưởng phòng Tổng hợp -Hành chính: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế; Quản trị văn phòng và một số chuyên ngành khác liên quan

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, 2: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

 

 

 

4.2.12

Quản lý
Thi đua khen thưởng

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Kinh tế và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

4.3.1

Tổ chức nhân s

1

 

Vị trí "Trưởng phòng THHC" kiêm nhiệm

 

4.3.2

Hành chính tổng hợp

1

 

Vị trí "Phó Trưởng phòng THHC" kiêm nhiệm

 

4.3.3

Hành chính một cửa

1

 

Vị trí "Kế toán" kiêm nhiệm

 

4.3.4

Quản trị công s

1

 

Vị trí "Trưởng phòng THHC" kiêm nhiệm

 

4.3.5

Công nghệ thông tin

1

 

Vị trí "Hành chính tổng hợp" kiêm nhiệm

 

4.3.6

Kế toán

1

KTV

Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán

 

4.3.7

Thủ quỹ

1

 

Vị trí "Hành chính tổng hợp" kiêm nhiệm

 

4.3.8

Văn thư

1

 

 

4.3.9

Lưu tr

1

 

Vị trí "Kế toán" kiêm nhiệm

 

4.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

Có Bằng lái xe theo quy định; Sơ cấp về điện, nước, biết sử dụng các thiết bị VP

HĐ 68

4.3.11

Lái xe

1

 

4.3.12

Phục vụ

1

 

 

HĐ 68

4.3.13

Bảo vệ

1

 

 

HĐ 68

 

BAN TÔN GIÁO

18

 

 

 

4.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

 

 

4.1.3

Trưởng ban

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Tôn giáo; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Công tác xã hội; Khoa học xã hội và nhân văn và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.4

Phó Trưởng ban

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Tôn giáo; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Công tác xã hội; Khoa học xã hội và nhân văn và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.13

Trưởng phòng thuộc ban

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Tôn giáo; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Công tác xã hội; Khoa học xã hội và nhân văn và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.1.14

Phó trưởng phòng thuộc ban

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Tôn giáo; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Công tác xã hội; Khoa học xã hội và nhân văn và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

 

 

 

4.2.13

Quản lý tôn giáo

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Tôn giáo; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Nội vụ; Công tác xã hội; Khoa học xã hội và nhân văn và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

4.3.1

Tổ chức nhân s

1

 

Vị trí "Trưởng phòng HCTH" kiêm nhiệm

 

4.3.2

Hành chính tổng hợp

1

 

Vị trí "Phó Trưởng phòng HCTH" kiêm nhiệm

 

4.3.3

Hành chính một cửa

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành Tôn giáo; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý công; Văn thư; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác liên quan

 

4.3.4

Quản trị công s

1

 

Vị trí "Trưởng phòng HCTH" kiêm nhiệm

 

4.3.5

Công nghệ thông tin

1

 

Vị trí "Hành chính tổng hợp" kiêm nhiệm

 

4.3.6

Kế toán

1

KTV

Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán

 

4.3.7

Thủ quỹ

1

 

Vị trí "Hành chính một cửa" kiêm nhiệm

 

4.3.8

Văn thư

1

 

Vị trí "Hành chính một cửa" kiêm nhiệm

 

4.3.9

Lưu tr

1

 

Vị trí "Kế toán" kiêm nhiệm

 

4.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

Có Bằng lái xe theo quy định, chứng chỉ nghề điện, nước dân dụng

HĐ 68

4.3.11

Lái xe

1

 

4.3.12

Phục vụ

1

 

 

HĐ 68

4.3.13

Bảo vệ

1

 

 

HĐ 68

 

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

18

 

 

 

4.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

 

 

4.1.5

Chi cục trưởng

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện; Luật; Hành chính

 

4.1.6

Phó Chi cục trưởng

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện; Luật; Hành chính

 

4.1.13

Trưởng phòng thuộc Chi cục

1

CV

Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện; Luật; Hành chính; Công nghệ thông tin
Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện; Luật; Hành chính; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

 

4.1.14

Phó trưởng phòng thuộc Chi cục

1

CV

Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện; Luật; Hành chính; Công nghệ thông tin

Phó Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện; Luật; Hành chính; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

 

4,2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

 

 

 

4.2.14

Quản lý văn thư lưu tr

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Hành chính; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Thư viện

 

4.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

4.3.1

Tổ chức nhân s

1

 

Vị trí "Trưởng phòng HCTH" kiêm nhiệm

 

4.3.2

Hành chính tổng hợp

1

 

Vị trí "Phó Trưởng phòng HCTH" kiêm nhiệm

 

4.3.3

Hành chính một cửa

1

 

 

4.3.4

Quản trị công s

1

 

 

4.3.5

Công nghệ thông tin

1

 

Vị trí "Quản lý văn thư lưu trữ" kiêm nhiệm

 

4.3.6

Kế toán

1

KTV

Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán

 

4.3.7

Thủ quỹ

1

CV

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn thư, lưu trữ; Thư viện

 

4.3.8

Văn thư

1

 

4.3.9

Lưu tr

1

 

4.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

Có Bằng lái xe theo quy định. Am hiểu về thiết bị điện nước, biết sử dụng các thiết bị văn phòng

HĐ 68

4.3.11

Lái xe

1

 

4.3.12

Phục vụ

1

 

 

HĐ 68

4.3.13

Bảo vệ

1

 

 

HĐ 68

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1813/QĐ-UBND ngày 17/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220