Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1810/QĐ-QHQT năm 1996 về Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức các Quan chức ASEAN về môi trường của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1810/QĐ-QHQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Đặng Hữu
Ngày ban hành: 17/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1810/QĐ-QHQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÁC QUAN CHỨC ASEAN VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng;
Căn cứ Chỉ thị số 637/TTg ngày 6/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN;
Căn cứ vào Công văn số 6358/VPUB ngày 6/11/1995 của Chính phủ phân công đầu mối tham gia các hoạt động trong ASEAN;
Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Cục trưởng Cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các quan chức ASEAN về Môi trường của Việt Nam (gọi tắc ASOEN - Việt Nam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chủ tịch, các đại diện nhóm công tác dưới ASOEN - Việt Nam, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Cục trưởng Cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đặng Hữu

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÁC QUAN CHỨC ASEAN VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM (ASOEN - VIỆT NAM)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-QHQT ngày 17/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (viết tắt là Bộ KHCN & MT) là cơ quan đầu mối các hoạt động của Việt Nam với ASEAN trong lĩnh vực môi trường theo phân công của Chính phủ tại Công văn số 6358/VPUB ngày 6/11/1995.

Tổ chức các Quan chức ASEAN về Môi trường của Việt Nam (viết tắt là ASOEN - Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 506/QĐ-QHQT ngày 05/02/1996 của Bộ trưởng Bộ KHCN & MT - là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ KHCN & MT chỉ đạo và điều phối các hoạt động hợp tác về môi trường của Việt Nam trong Tổ chức các Quan chức cấp cao về Môi trường của ASEAN (viết tắt là ASOEN).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 1. Chức năng của ASOEN - Việt Nam là chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường với ASEAN; tăng cường quan hệ hợp tác về môi trường giữa Việt Nam với ASEAN và các nước đối thoại.

Điều 2. Các nhiệm vụ của ASOEN - Việt Nam là:

- Tổng hợp các kiến nghị của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là Cơ quan Chính phủ) để đề xuất với Uỷ ban Quốc gia ASEAN của Việt Nam (gọi tắt là ASEAN Việt Nam) về các hoạt động của Việt Nam trong ASOEN.

- Tổ chức và điều phối việc thực hiện các nghĩa vụ và tham gia các hoạt động và tổ chức các cuộc họp của Việt Nam trong ASOEN.

- Tổng hợp tình hình hoạt động của ASOEN và ASOEN - Việt Nam để báo cáo ASEAN Việt Nam và các cơ quan chức năng khác.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quyết định của ASEAN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ KHCN & MT.

Điều 3. Chủ tịch ASOEN - Việt Nam là Thứ trưởng Bộ KHCN & MT, do Bộ trưởng Bộ KHCN & MT bổ nhiệm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ KHCN & MT điều hành các hoạt động của ASOEN - Việt Nam, là Đại diện của Việt Nam trong ASOEN đảm trách chức Chủ tịch ASOEN khi đến phiên Việt Nam làm Chủ tịch - với nhiệm kỳ 3 năm.

Điều 4. Thành viên của ASOEN - Việt Nam là các Đại diện của Việt Nam tại các Nhóm Công tác dưới ASOEN (gọi là Đại diện Nhóm) được thành lập và bổ nhiệm theo Quyết định số 506/QĐ-QHQT ngày 05/02/1996 của Bộ trưởng Bộ KHCN & MT, gồm có:

- Nhóm Bảo tồn thiên nhiên,

- Nhóm Các vùng biển trong khu vực ASEAN và Môi trường biển,

- Nhóm Ô nhiễm xuyên biên giới,

- Nhóm Quản lý môi trường,

- Nhóm Thông tin, nhận thức và giáo dục môi trường,

- Nhóm Kinh tế môi trường.

Các thành viên của ASOEN - Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ do Chủ tịch ASOEN Việt Nam phân công - có trách nhiệm:

- Làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia tổ chức, xây dựng kế hoạch và kinh phí, thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động về môi trường của ASOEN, tổ chức các cuộc họp tại Việt Nam có liên quan trong lĩnh vực được phân công;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của ASOEN - Việt Nam và các Nhóm Công tác của ASOEN;

- Đảm trách chức Chủ tịch Nhóm Công tác có liên quan của ASOEN khi đến phiên Việt Nam làm Chủ tịch với nhiệm kỳ 3 năm;

- Báo cáo các kết quả thực hiện cho ASOEN - Việt Nam và các Nhóm Công tác dưới ASOEN.

Điều 5. Các thành viên của Nhóm Công tác gồm Đại diện Nhóm của Việt Nam trong Nhóm Công tác dưới ASOEN và Đại diện các cơ quan tham gia có liên quan.

Đại diện các cơ quan tham gia có trách nhiệm phối hợp với Đại diện Nhóm của Việt Nam tại các Nhóm Công tác dưới ASOEN và Cơ quan Thường trực của ASOEN - Việt Nam tham gia xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động trong lĩnh vực được phân công và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại diện Nhóm của Việt Nam có liên quan.

Điều 6. Cục Môi trường Bộ KHCN & MT là Cơ quan Thường trực của ASOEN - Việt Nam (có bộ phân chuyên trách về ASOEN) - giúp Chủ tịch ASOEN - Việt Nam thực hiện các năng và nhiệm vụ của mình trong quan hệ với ASOEN, với các Đại diện Nhóm Công tác dưới ASOEN và các cơ quan tham gia. Chủ tịch ASOEN - Việt Nam chỉ định một lãnh đạo Cục Môi trường để giúp điều hành công việc của ASOEN - Việt Nam.

Vụ Quan hệ quốc tế Bộ KHCN & MT là Cơ quan đầu mối trong quan hệ với Uỷ ban Quốc gia ASEAN và Ban Thư ký ASEAN của Việt Nam về các hoạt đồng của ASOEN - Việt Nam.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Điều 7. ASOEN - Việt Nam họp định kỳ 6 tháng 1 lần, Chủ tịch ASOEN - Việt Nam có thể triệu tập các cuộc họp bất thường của ASOEN - Việt Nam.

Các Nhóm Công tác dưới ASOEN - Việt Nam họp định kỳ 3 tháng 1 lần, Đại diện Nhóm có thể triệu tập các cuộc họp bất thường của Nhóm.

Điều 8. Kế hoạch hoạt động của ASOEN - Việt Nam được các Nhóm Công tác xây dựng hàng năm theo hướng dẫn của Thường trực ASOEN - Việt Nam.

Kế hoạch này là căn cứ để Vụ Quan hệ quốc tế Bộ KHCN & MT báo cáo ASEAN Việt Nam xem xét. Các trường hợp đột xuất không có trong kế hoạch phải báo cáo Chủ tịch ASOEN - Việt Nam quyết định.

Sau khi được ASEAN Việt Nam chấp thuận, Chủ tịch ASOEN - Việt Nam thông báo kế hoạch được duyệt cho các Đại diện Nhóm và các cơ quan tham gia để thực hiện.

Điều 9. Việc cấp kinh phí và tạo điều kiện vật chất cho hoạt động của ASOEN - Việt Nam, của các Nhóm Công tác và các cơ quan tham gia được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của ASEAN Việt Nam.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1810/QĐ-QHQT năm 1996 về Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức các Quan chức ASEAN về môi trường của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.562
DMCA.com Protection Status