Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 181/QĐ-SYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Kiều Vân
Ngày ban hành: 27/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:181/QĐ-SYT

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG QUẢN LÝ DƯỢC

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Căn cứ Quyết định số 08/2002/UB-QĐ ngày 31/01/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành qui định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức và công chức.
Căn cứ Quyết định số 2002/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Phòng Quản lý Dược (sau đây gọi tắt là “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”)

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức và hoạt động theo Quy chế đã được ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-SYT ngày 27/6/2005 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “một cửa” tại Phòng Quản lý Dược.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Dược và Trưởng các phòng, ban có liên quan của Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (T.h)
- UBND tỉnh (B/c)
- BCĐCCHC tỉnh (B/c)
- Sở Nội vụ
- Lãnh đạo Sở
- Lưu VT-TC

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Lý Kiều Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/QĐ-SYT ngày 27/06/2005 về thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Phòng Quản lý Dược do Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196