Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1804/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG - SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 592/BXD-GĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Chi cục Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2016, Văn bản số 751/TTr-SXD ngày 23 tháng 01 năm 2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 503/TTr-SNV ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng.

Trụ sở đặt tại: Số 21A, Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Giám định xây dựng; chịu trách nhiệm trước Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm.

2. Chức năng: Giúp Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện các công việc chuyên môn kỹ thuật có liên quan tới lĩnh vực giám định xây dựng; thực hiện các thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết bị trong xây dựng, sự cố công trình xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoạt động cung ứng các dịch vụ tư vấn, thiết kế, thí nghiệm liên quan tới lĩnh vực giám định, kiểm định chất lượng xây dựng

3. Nhiệm vụ: Giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, đáp ứng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a) Bộ máy lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

- Bộ phận Kiểm định, thí nghiệm và kiểm tra hiện trường (bao gồm cả phòng LAS);

- Bộ phận tư vấn xây dựng.

2. Về biên chế:

- Biên chế của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là biên chế sự nghiệp, nằm trong biên chế sự nghiệp của Sở Xây dựng Hà Nội được Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ hàng năm;

- Tạm giao biên chế của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là 29 chỉ tiêu, trong đó Viên chức: 24 chỉ tiêu, LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 05 chỉ tiêu trong tổng số biên chế viên chức năm 2017 của Sở Xây dựng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 4. Cơ chế tài chính

a) Cơ chế tài chính của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

b) Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ về tài chính, xác định phân loại đơn vị sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức hoạt động, thực hiện chính sách đối với viên chức, người lao động trong việc sắp xếp tổ chức lại.

2. Giám đốc Sở Xây dựng:

a) Căn cứ Quyết định này, ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng;

b) Kiện toàn công tác cán bộ của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định hiện hành của pháp luật;

c) Chỉ đạo Chi cục Giám định xây dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, Đề án vị trí việc làm, xác định cơ chế tài chính tỉnh Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định; rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

3. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án tự chủ về tài chính, xác định phân loại đơn vị sự nghiệp đối với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao, điều chỉnh, bổ sung nguồn tài chính của các đơn vị theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

4. Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng và Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng có trách nhiệm:

a) Tổ chức rà soát toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng và các vấn đề có liên quan, nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận tổ chức và cá nhân, hạn chế thấp nhất việc gây ra xáo trộn công việc;

b) Tiếp tục quản lý tài chính, tài sản (nếu có), thực hiện chỉ đạo việc thanh quyết toán các dự án theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;

c) Xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quy chế làm việc, Quy chế tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng, Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực HĐND TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an Thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- VPUBNDTP: Các PCVP UBNDTP; Phòng TH, NC, ĐT, TK-BT;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


576
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251