Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 180/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới của Sở Giao thông vận tải Điện Biên

Số hiệu: 180/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-UBND

 Điện Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 110/STP-KSTT ngày 12/02/2015; đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 280/TTr-SGTVT ngày 02/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 28 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường bộ; bãi bỏ 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên).

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

2

Câp giấy phép xe tập lái

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

3

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

4

Cấp mới giấy phép đào tạo ô tô

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

5

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi hết hạn, điều chỉnh hạng xe hoặc thay đổi lưu lượng đào tạo

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

6

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

7

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

8

Thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

9

Cấp mới giấy chứng nhân trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và 2

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

10

Cấp lại giấy chứng nhân trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và 2

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

11

Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động loại 3 (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái)

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

12

Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

13

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

14

Cấp giấy mới giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

15

Cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

16

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất đối với trường hợp sau:

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý.

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

17

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất trong các trường hợp sau:

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

18

 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất trong các trường hợp sau:

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;

- Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

19

Cấp lại Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

20

Lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

21

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

22

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

23

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

24

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

25

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

26

Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

27

Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được trả lại hoặc bù trừ tiền phí đã nộp đối với trường hợp xe ngừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên (đối với doanh nghiệp cấp giấy kinh doanh vận tải bằng ô tô)

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

28

Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được trả lại hoặc bù trừ tiền phí đã nộp đối với trường hợp xe không tham gia giao thông trên đường bộ chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã và xe dùng để sát hạch thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-DBI-177940-TT

Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

2

T-DBI-177955-TT

Chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

3

T-DBI-177965-TT

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

4

T-DBI-207170-TT

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

5

T-DBI-178061-TT

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

6

T-DBI-178064-TT

Thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch trước khi xây dựng Trung tâm sát hạch

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

7

T-DBI-178065-TT

Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

8

T-DBI-207149-TT

Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở giao thông vận tải quản lý sát hạch

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

9

T-DBI-207163-TT

Đổi Giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

10

T-DBI-207166-TT

Đổi Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp tại địa phương

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

11

T-DBI-207168-TT

Đổi GPLX Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

12

T-DBI-207172-TT

Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

13

T-DBI-007604-TT

Cấp lại GPLX của ngành giao thông vận tải cấp.

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 

 

14

T-DBI-178010-TT

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe hạng A, A2, A3, A4

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

15

T-DBI-178052-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

16

T-DBI-178051-TT

Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

17

T-DBI-177985-TT

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

18

T-DBI-177999-TT

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe A1, A2, A3, A4

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

19

T-DBI-177928-TT

Cấp Giấy phép xe tập lái

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!