Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1791/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng thi đua Khen thưởng 2016

Số hiệu: 1791/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1791/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 2826/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các tổ chức Đảng, Đoàn thể;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, Vụ TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1791/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng BKhoa học và Công nghệ)

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức v

Ghi chú

1.

Ông Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng

Chủ tịch

2.

Ông Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng

Phó Chủ tịch Thứ nhất

3.

Ông Đặng Quang Huấn

Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ

Phó Chủ tịch Thường trực

4.

Ông Trần Đắc Hiến

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Vụ trưởng VTổ chức cán b

Phó Chủ tịch

5.

Ông Nguyễn Văn Liễu

Vụ trưởng Vụ KH&CN địa phương

Phó Chủ tịch

6.

Ông Trần Minh Dũng

Chánh Thanh tra Bộ

y viên

7.

Ông Hoàng Minh Thức

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

y viên

8,

Ông Nguyễn Ngọc Song

Vụ trưởng Vụ Tài chính

y viên

9.

Ông Bùi Thế Duy

Chánh Văn phòng Bộ

y viên

10.

Ông Trần Văn Vinh

Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

y viên

11.

Ông Lê Xuân Đnh

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia

y viên

12.

Ông Trần Chí Thành

Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Vit Nam

y viên

13.

Ông Nguyễn Quốc Thái

Bí thư

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh B

y viên

14.

Bà Lê Ngân Giang

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

y viên, Thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1791/QĐ-BKHCN ngày 30/06/2016 thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32