Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quảng Ngãi

Số hiệu: 1790/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, MỤC V KHOẠCH ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND, ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (Viết tắt là Quyết định số 1395);

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 4770/TTr-CAT-PV01(PV05) ngày 13/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1395) thành: “2. Căn cứ nhiệm vụ được giao quy định tại kế hoạch này, hằng năm các sở, ngành của tỉnh lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các nội dung của Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
01, V05 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính, Ban Dân vận T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Các cơ quan: Công an, Biên phòng, Quân sự t
nh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Quảng Ngãi;
- Công an t
nh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv380.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


967

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!