Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1787/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1787/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 29/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh;

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 37/TTr-SKHCN ngày 18/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Thống nhất thời gian và hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Yêu cầu

a. Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 phải thực hiện việc chuyển đổi sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

b. Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lập kế hoạch chuyển đổi sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Khuyến khích các cơ quan thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước thời gian Kế hoạch này quy định.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

a. Các cơ quan:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh);

- Chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

b. Thời gian hoàn thành chuyển đổi: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2. Cấp huyện

a. Các cơ quan:

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian hoàn thành chuyển đổi: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3. Cấp xã

a. Các cơ quan:

STT

Tên UBND

Thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố

1

Phường Trần Hưng Đạo

Tp.Quy Nhơn

2

Thị trấn Diêu Trì

Huyện Tuy Phước

3

Xã Canh Vinh

Huyện Vân Canh

4

Xã Nhơn Lộc

Thị xã An Nhơn

5

Thị trấn Ngô Mây

Huyện Phù Cát

6

Xã Mỹ Hòa

Huyện Phù Mỹ

7

Thị trấn Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

8

Thị trấn Phú Phong

Huyện Tây Sơn

9

Thị trấn Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài Ân

10

Xã An Hòa

Huyện An Lão

11

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh

12

Phường Bình Định

Thị xã An Nhơn

b. Thời gian hoàn thành chuyển đổi: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a. Là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này, cụ thể:

- Hướng dẫn, triển khai việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra và phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đào tạo, tập huấn và hướng dẫn chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

- Kiểm tra việc chuyển đổi và tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí đối với việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng quy định.

3. Các cơ quan xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

a. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng thời gian kế hoạch quy định.

b. Đảm bảo toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan phải được vận hành trong Hệ thống quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và công bố phù hợp theo đúng thời gian chuyển đổi quy định.

c. Dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

d. Báo cáo kết quả chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp thời phản ánh qua Sở Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1787/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


783
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126