Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1785/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1670/TTr-STP ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Có danh mục kèm theo)

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ phát hành nội dung các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện và cấp xã được công bố, công khai kèm theo Quyết định này đến UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, hội và tổ chức phi chính phủ đang áp dụng tại Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trước đây được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 và Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 17/10/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng Kiểm soát TTHC-Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1785 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ,UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1

Thủ tục Chấp thuận đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi.

Tôn giáo

 

2

Thủ tục Chấp thuận việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam của người nước ngoài.

Tôn giáo

 

3

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

Tôn giáo

 

4

Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

 

5

Thủ tục Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

Tôn giáo

 

6

Thủ tục Chấp thuận chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.

Tôn giáo

 

7

Thủ tục Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

Tôn giáo

 

8

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

 

9

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

 

10

Thủ tục Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Tôn giáo

 

11

Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

Tôn giáo

 

12

Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo.

Tôn giáo

 

13

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo.

Tôn giáo

 

14

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

Tôn giáo

 

15

Thủ tục Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo.

Tôn giáo

 

16

Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

 

17

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Tín ngưỡng, tôn giáo

 

18

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

 

19

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng: Lễ hội được tổ chức lần đầu; Được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; Được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước.

Tín ngưỡng

 

20

Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện.

Hội, Tố chức phi chính phủ

 

21

Thủ tục Chia tách; hợp nhất; sáp nhật Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện.

Hội, Tố chức phi chính phủ

 

22

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

23

Thủ tục Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

24

Thủ tục Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

25

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

26

Thủ tục Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

27

Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

28

Thủ tục Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

29

Thủ tục Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

 

2

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

 

3

Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi)

Tôn giáo

 

4

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến)

Tôn giáo

 

5

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

 

6

Thủ tục Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

 

7

Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

 

8

Thủ tục Chấp thuận giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

 

9

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện.

Tín ngưỡng, Tôn giáo

 

10

Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi chính phủ

 

11

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi chính phủ

 

12

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

13

Thủ tục Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

14

Thủ tục Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

15

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

16

Thủ tục Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

17

Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

18

Thủ tục Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

19

Thủ tục Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1

Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Tín ngưỡng

 

2

Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau

Tín ngưỡng

 

3

Thủ tục Giải quyết việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Tôn giáo

 

4

Thủ tục Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển.

Tôn giáo

 

5

Thủ tục Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú

Tôn giáo

 

6

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

Tín ngưỡng

 

7

Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

 

8

Thủ tục Đăng ký người vào tu

Tôn giáo

 

9

Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sửa chữa công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Tín ngưỡng, tôn giáo

 

10

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tín ngưỡng, tôn giáo

 

11

Thủ tục Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành

Tôn giáo

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ HOẶC HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú (*)

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1

Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

187981

2

Thủ tục Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

188030

3

Thủ tục Chấp thuận chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

188031

4

Thủ tục Chấp thuận sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

188034

5

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tôn giáo

188037

6

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

188038

7

Thủ tục Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Tôn giáo

188041

8

Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Tôn giáo

188050

9

Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

Tôn giáo

188058

10

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

Tôn giáo

188060

11

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

Tôn giáo

188062

12

Thủ tục Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo

Tôn giáo

188065

13

Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

188069

14

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tín ngưỡng, Tôn giáo

188071

15

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

188080

16

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng: Lễ hội được tổ chức lần đầu; Được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.

Tín ngưỡng

188029

17

Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện.

Hội, Tố chức phi chính phủ

217212

18

Thủ tục Chia tách; hợp nhất; sáp nhật Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện.

Hội, Tố chức phi chính phủ

217213

19

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146770

20

Thủ tục Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188310

21

Thủ tục Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146816

22

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146833

23

Thủ tục Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146846

24

Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146862

25

Thủ tục Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146883

26

Thủ tục Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146903

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188318

2

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188319

3

Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi)

Tôn giáo

188320

4

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến)

Tôn giáo

188321

5

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188322

6

Thủ tục Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

188323

7

Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188324

8

Thủ tục Chấp thuận giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

188325

9

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tín ngưỡng, Tôn giáo

188326

10

Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi chính phủ

217289

11

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi chính phủ

217290

12

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188328

13

Thủ tục Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188330

14

Thủ tục Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188331

15

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188332

16

Thủ tục Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188333

17

Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188334

18

Thủ tục Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188335

19

Thủ tục Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188336

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188318

2

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188319

3

Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi)

Tôn giáo

188320

4

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến)

Tôn giáo

188321

5

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

188322

6

Thủ tục Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

188323

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC đã công bố là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1785/QĐ-UBND ngày 06/09/2013 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!