Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1777/QĐ-BVHTTDL năm 2009 thành lập Ban soạn thảo, tổng hợp nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1777/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO, TỔNG HỢP NHÓM VẤN ĐỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 134-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 4 tháng 02 năm 2008 về việc thành lập Tiểu ban tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010) và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010);

Căn cứ Quyết định số 148-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 02 tháng 04 năm 2008 về việc thành lập Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010) và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, tổng hợp nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (sau đây là Ban soạn thảo) giúp việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010) và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001- 2010), gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên thường trực.

3. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

5. Ông Đỗ Hoàng Du, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Gia đình Ủy viên.

6. Ông Lê Quý Phượng, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao - Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên.

7. Ông Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch Tổng cục Du lịch , Ủy viên.

8. Ông Vũ Thế Đức, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên, thư ký.

Điều 2. Ban soạn thảo có Tổ thư ký giúp việc, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Vũ Thế Đức, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ trưởng.

2. Ông Vũ Việt Dũng, Chuyên viên Văn phòng Bộ, Tổ viên

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban ban nghiên cứu chính sách và phát triển Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Tổ viên.

4. Bà Đỗ Thị Kim Cúc, Chuyên viên Vụ Gia đình, Tổ viên.

5. Ông Đặng trần Hoàn, Trưởng phòng, Viện Khoa học Thể dục thể thao -Tổng cục Thể dục thể thao, Tổ viên.

6. Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng phòng, Viện nghiên cứu phát triển du lịch Tổng cục Du lịch, Tổ viên.

7. Bà ngô Thị Bích Liên, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ viên.

8. Bà Đỗ Cẩm Thơ, Trưởng phòng Thị trường -Sản phẩm Du lịch, Viện nghiên cứu phát triển du lịch Tổng cục Du lịch, Tổ viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo:

1. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng, với tư cách thành viên Tiểu ban tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010) và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001- 2010); (sau đâu gọi là Tiểu ban), tổ chức triển khai các công việc được quy định tại khoản 3, Điều 3 của Quyết định này.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Ban soạn thảo và Tổ thư ký.

3. Chủ trì nghiên cứu, biên tập và biên soạn các báo cáo của Ủy viên trong Ban soạn thảo và các đơn vị có liên quan để trình Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng và hoàn chỉnh báo cáo để trình Nhóm nghiên cứu những vấn đề con người, nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội, việc làm và an sinh xã hội, trình Tổ Biên tập và Tiểu ban, gồm:

- Báo cáo đánh giá tổng hợp nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 10 năm 2001-2010;

- Báo cáo tổng hợp nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 10 năm 2011- 2020;

- Báo cáo đánh giá tổng hợp nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 5 năm 2006 -2010;

- Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 5 năm 2011- 2015;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Ban soạn thảo được nhận các văn bản của các cấp ban hành, được cung cấp các điều kiện vật chất cần thiết và làm việc với các đơn vị các cấp có liên quan đến nhiệm vụ tổng kết, nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung công việc được quy định tại Điều 3 Quyết định này. Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo được lấy từ ngân sách sự nghiệp của Bộ và được sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những ông, bà có tên tại Điều 1 Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1777/QĐ-BVHTTDL ngày 13/05/2009 thành lập Ban soạn thảo, tổng hợp nhóm vấn đề văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248