Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1775/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 17/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1775/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN II TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Thực hiện Công văn số 02/DATHPT2-VP ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II Trung ương về việc thành lập Ban quản lý dự án tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 221/TTr-SNV ngày 04 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La.

- Trụ sở làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

- Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2019.

- Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La và các ngân hàng thương mại, có con dấu riêng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án

- Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý tổ chức triển khai thực hiện dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II trên địa bàn tỉnh theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Là đại diện cho cơ quan quản lý thực hiện dự án tại địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm đầu mối tại địa phương về các việc liên quan tới dự án, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện và thực hiện các hoạt động của dự án.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết của dự án tại địa phương trên cơ sở kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm của dự án, lập dự toán và báo cáo quyết toán hàng năm để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án tại địa phương bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả cũng như đạt được các mục tiêu và mốc thời gian đặt ra.

- Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của nhà tài trợ.

- Chuẩn bị các báo cáo tiến độ và báo cáo hàng năm của dự án thực hiện tại tỉnh và đề xuất điều chỉnh cần thiết cho việc thực hiện dự án tại tỉnh. Chủ trì tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp sơ kết, tổng kết riêng của dự án tại tỉnh.

- Báo cáo định kỳ đột xuất về kết quả tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành cho Ban quản lý dự án Trung ương và UBND tỉnh.

Điều 3. Nhân sự Ban quản lý dự án

1. Cử ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Giám đốc Ban quản lý dự án.

2. Cử ông Trương Văn Thắm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án.

3. Cử bà Đặng Hải Yến - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính - Kế toán Ban quản lý dự án.

4. Các thành viên gồm:

- Ông Đinh Hoàng Hải - Chuyên viên phòng Đầu tư, Sở Tài chính.

- Ông Đào Trung Hiếu - Chuyên viên Sở Xây dựng.

- Ông Nguyễn Đức Toàn - Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các thành viên khác tham gia Ban quản lý là cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La xem xét quyết định theo quy định và trên cơ sở gọn nhẹ, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Điều 4. Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật. Sau khi dự án kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban quản lý dự án đã hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kết thúc dự án và giải thể Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban quản lý dự án TW;
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Lưu: VT, NC, D40b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37