Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 1769/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 212/TTr-SKH-TH ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị được thành lập tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển bền vững của địa phương, bao gồm công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững; xây dựng, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch chi tiết của tỉnh thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

Quy chế này áp dụng cho các thành viên Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị, các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư để chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Chánh Văn phòng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Văn phòng;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách chung quản lý nhà nước về phát triển bền vững;

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp do Văn phòng triển khai để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng;

- Chủ trì tổ chức xây dựng, điều hành việc thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Văn phòng;

- Chủ trì xây dựng chương trình/kế hoạch hành động của địa phương để triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2011- 2020; tham mưu xây dựng kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh;

- Hướng dẫn các ngành, địa phương, các đơn vị lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức tài trợ để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hợp tác với các tổ chức đã được phê duyệt (nếu có);

- Tổng hợp và đề xuất các vấn đề chuyên môn có liên quan trong các phiên họp của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chánh Văn phòng (01 người)

- Giúp việc cho Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về lĩnh vực được phân công;

- Thay mặt Chánh Văn phòng điều hành công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng hoặc khi được ủy quyền;

- Phụ trách công tác tổng hợp xây dựng các đề án, kế hoạch, Chương trình hành động, báo cáo chuyên đề về phát triển bền vững;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách chung quản lý nhà nước về phát triển bền vững;

- Phối hợp hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá công tác phát triển bền vững và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phát triển bền vững. Phối hợp với các bên liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững, Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình/kế hoạch hành động của địa phương thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

- Phụ trách công tác nội vụ, hành chính của Văn phòng;

- Đề xuất với Chánh Văn phòng các vấn đề có liên quan đến công việc được phân công trước các phiên họp cơ quan;

- Kiểm tra, báo cáo Chánh Văn phòng về sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác phát triển bền vững;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của các chuyên viên Văn phòng (03 người)

Chuyên viên Văn phòng Phát triển bền vững có trách nhiệm tham mưu cho Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, gồm:

- Căn cứ chương trình/kế hoạch hành động của tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 để xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Phát triển bền vững; đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện theo quy định;

- Lồng ghép các nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong quá trình hoạch định chính sách; kế hoạch, quy hoạch phát triển của tỉnh;

- Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về phát triển bền vững, Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình/kế hoạch hành động của địa phương thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; chuẩn bị nội dung giảng dạy, tập huấn về phát triển bền vững thuộc lĩnh vực kinh tế, môi trường;

- Thực hiện giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển bền vững tại địa phương phù hợp với đặc tính tập quán, trình độ nhận thức của người dân để phổ biến, nhân rộng;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, kiến nghị, đề xuất trình Chánh Văn phòng hoặc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của Văn phòng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh;

- Phối hợp xúc tiến, vận động các nguồn lực đầu tư phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh;

- Đề xuất với Chánh Văn phòng các vấn đề chuyên môn có liên quan trước các phiên họp của Văn phòng và Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng giao.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Chế độ làm việc

Văn phòng Phát triển bền vững làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền.

Các cán bộ của Văn phòng Phát triển bền vững được đảm bảo các điều kiện cần thiết theo chế độ hiện hành; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh bằng 30% lương, phụ cấp hiện hưởng của thành viên đó.

Điều 7. Chế độ họp

1. Văn phòng họp định kỳ mỗi tháng một lần, trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng có thể triệu tập họp bất thường.

2. Chánh Văn phòng tùy nội dung phiên họp, có thể mời thêm các đại biểu không thuộc Văn phòng để tham dự các cuộc họp của Văn phòng.

3. Các phiên họp của Văn phòng phải được thông báo bằng văn bản cho đại biểu mời (kèm các tài liệu liên quan) về nội dung, thời gian, địa điểm. Các thành viên của Văn phòng và các đại biểu được mời có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Văn phòng.

4. Kết quả của các phiên họp sơ kết 06 tháng, tổng kết hàng năm phải báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng được dùng cho các hoạt động:

- Xây dựng và thực hiện chương trình/kế hoạch hành động phát triển bền vững;

- Phụ cấp kiêm nhiệm, làm việc thêm ngoài giờ cho các thành viên Văn phòng phát triển bền vững;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng các báo cáo khoa học;

- Văn phòng phẩm, phô tô, in ấn tài liệu;

- Chi phí hội họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, giao dịch với các cơ quan Trung ương, địa phương;

- Tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình về phát triển bền vững ở trong nước;

- Chi phí thuê mướn lao động và mời các chuyên gia chuyên ngành có kinh nghiệm ở các Bộ, ngành Trung ương và các trường đại học;

- Thông tin liên lạc và điện nước cho Văn phòng;

- Chi khác.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện; cung cấp thông tin, số liệu về phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh; Phối hợp, tham gia các hoạt động thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững do Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh, Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh triển khai.

Điều 10. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp, hỗ trợ để Văn phòng Phát triển bền vững tiến hành các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nội dung, kế hoạch chương trình hành động phát triển bền vững.

Điều 11. Trách nhiệm của các thành viên Văn phòng

Chánh Văn phòng tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Văn phòng.

Các thành viên Văn phòng có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 02/2013/TT- BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 12. Trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện

Chánh Văn phòng Phát triển bền vững chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, Chánh Văn phòng báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57