Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1767/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 30/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THANH HÓA

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 221/TTr-SNV ngày 12/5/2017 và Chánh Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 16/TTr-PCTT&TKCN ngày 01/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trực) là tổ chức giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy tỉnh) trong quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

b) Văn phòng thường trực được sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; sử dụng con dấu và tài khoản của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão để hoạt động liên quan đến tài chính.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu giúp Ban Chỉ huy tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

b) Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng thủy văn, các tình huống tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh trong chỉ huy, điều hành các cấp, các ngành triển khai phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai.

c) Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ, kịp thời diễn biến mưa trên các lưu vực sông, diễn biến lũ trên các sông và mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng xả của các hồ Hủa Na, Cửa Đạt và các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, để tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy tỉnh quyết định việc vận hành các hồ Hủa Na và Cửa Đạt theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã (ban hành kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

d) Tham mưu giúp Ban Chỉ huy tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức chi và nội dung chi cho các đối tượng; đồng thời tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

đ) Tiếp nhận và cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các địa phương. Tổ chức quản lý, điều động, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão theo đúng quy định.

e) Tùy theo diễn biến tình hình cụ thể, loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, Văn phòng Thường trực tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn tỉnh.

f) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra và công tác tìm kiếm cứu nạn theo đúng quy định hiện hành.

g) Tham mưu giúp Ban Chỉ huy tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

h) Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, báo cáo phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ huy tỉnh.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Chỉ huy tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng thường trực có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng:

- Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

- Các Phó Chánh Văn phòng, gồm:

+ 01 Phó Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phụ trách lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai kiêm nhiệm.

+ 01 Phó Chánh Văn phòng do Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm nhiệm.

+ 01 Phó Chánh Văn phòng do Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiêm nhiệm.

+ 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão kiêm nhiệm.

b) Tổ chức hoạt động của Văn phòng thường trực:

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão kiêm nhiệm sử dụng tổ chức bộ máy, công chức, viên chức của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giúp việc cho Ban Chỉ huy tỉnh.

- Các Phó Chánh Văn phòng do Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sử dụng tổ chức, bộ máy, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị mình để giúp việc Ban Chỉ huy tỉnh.

Điều 2. Văn phòng thường trực xây dựng quy chế về công tác trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trình Trưởng ban Chỉ huy tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79