Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1766 TCHQ/QĐ/TCCB năm 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1766TCHQ/QĐ/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1766 TCHQ/QĐ/TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục hải quan;
Căn cứ Quyết định 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,t hành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ những quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trửơng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Trương Chí Trung

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP VIỆC, CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo quyết định số 1766/TCHQ/QĐ/TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan)

Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được áp dụng chung cho tất cả các Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Cục Hải quan tỉnh). Do tính chất và khối lượng công việc của từng Cục Hải quan tỉnh khác nhau nên mô hình tổ chức bộ máy của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cũng khác nhau; cùng một việc, có nơi là một phòng tham mưu, có nơi là một bộ phận tham mưu trong vòng một phòng ghép với các bộ phận khác, có nơi chỉ bố trí một chuyên viên tham mưu giúp việc; nhưng tính chất công việc tham mưu lại gần giống nhau. Vì vậy, tổng cục quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh. Quy định này để áp dụng cho phòng, bộ phận hoặc chuyên viên (sau đây gọi chung là đơn vị) làm công tác tham mưu, giúp việc Cục trưởng về loại công việc đó, cụ thể như sau:

Phần A.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG

1. Đề xuất trình Cục trưởng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đơn vị đảm nhiệm cho các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát Hải quan và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đơn vị đảm nhiệm trình Cục trửơng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các chi cục Hải quan.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác của Cục thuộc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đơn vị đảm nhiệm; hệ thống hoá các văn bản quy định về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đơn vị đảm nhiệm còn đang còn hiệu lực thi hành; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục sửa đổi, bổ sung về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ, cải tiến phương pháp quản lý về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đơn vị đảm nhiệm.

4. Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dữơng về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đơn vị đảm nhiệm cho cán bộ, công chức ở chi cục theo kế hoạch hoặc yêu cầu của cục, của Tổng cục và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế hoạch trình Cục trửơng duyệt và tổ chức thực hiện.

5. Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ khác để thực hiện nhiệm vụ chung của Cục.

6. Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Cục trưởng giao.

Phần B.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỤC TRỬƠNG

I. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN:

1. Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp các thông tin nghiệp vụ giám sát, quản lý để cung cấp và hỗ trợ cho các Chi cục Hải quan thực hiện nghiệp vụ và quyết định thông quan hàng hoá; cho kiểm tra sau thông quan của Cục.

2. Tiếp nhận đề xuất trình Cục trưởng chỉ đạo, giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng về lĩnh vực giám sát quản lý hoặc đề xuất để Cục trưởng báo cáo Tổng cục những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng.

3. Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ giám sát, quản lý tại các Chi cục và đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát, quản lý của Cục; theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giám sát, quảnlý của Cục.

4. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan; chuẩn bị nội dung, tài liệu về giám sát, quản lý cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo

II. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

1. Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp các thông tin nghiệp vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu để cung cấp và hỗ trợ cho các Chi cục Hải quan thực hiện nghiệp vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu và quyết định thông quan hàng hoá; cho kiểm tra sau thông quan của Cục.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu thuế hàng năm của Cục, đề xuất trình Cục trưởng phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng năm cho các Chi cục Hải quan; cập nhật, tổng hợp tình hình nợ đọng thuế ở các Chi cục Hải quan, đề xuất kế hoạch, biện pháp thu thuế nợ đọng trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, báo cáo Cục trưởng tiến trình thực hiện thu thuế nợ đọng của các Chi cục.

3. Tiếp nhận đề xuất để Cục trửơng chỉ đạo, giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân vướng mắc vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng về lĩnh vực kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu hoặc đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng.

4. Phân tích chi tiết các khoản thu hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kim ngạch xuất nhập khẩu đúng hàng tháng và chế độ, chính sách mặt hàng, thuế; đánh giá tình hình thu nộp ngân sách hàng tháng, dự kiến số thu tháng tiếp theo và báo cáo Tổng cục.

5. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thưc hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu tại các địa điểm làm thủ tục hải quan; đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu; chuẩn bị nội dung, tài liệu về kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu cho lãnh đạo dự họp, hội nghị, hội thảo

III. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HOÁ XNK:

1. Nghiên cứu, thu thập các thông tin thuộc lĩnh vực giá tính thuế để phân tích, tổng hợp, xử lý và cung cấp, hỗ trợ cho các Chi cục Hải quan thống nhất xác định trị giá tính thuế và quyết định thông quan hàng hoá; cho kiểm tra sau thông quan của Cục và truyền số liệu báo cáo về Tổng cục Hải quan theo quy định.

2. Tiếp nhận đề xuất trình Cục trưởng chỉ đạo, giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân các trường hợp về giá tính thuế hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu, giá kiểmtra và các vướng mắc vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng về trị giá tính thuế; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục những trường hợp vượt thẩm quyền của Cục trưởng.

3. Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ trị giá tính thuế tại các Chi cục và đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin kỹ thuật quản lý rủi ro vào công tác xác định trị giá tính thuế của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác trị giá tính thuế của Cục.

4. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cục trưởng về công tác trị giá tính thuế tại các địa điểm làm thủ tục hải quan; chuẩn bị nội dung, tài liệu về trị giá tính thuế cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo

IV. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN:

1. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tiếp nhận, thu thập, nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích; thẩm định các báo cáo, hồ sơ, tài liệu và các thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng ra quyết định kiểm tra sau thông quan.

2. Lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các quyết định kiểm tra sau thông quan của Cục trưởng; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết định, kết luận kiểm tra sau thông quan.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan của Cục theo quy định.

4. Tham gia ý kiến và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách, chế độ và quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan.

V. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU

1. Hàng năm giúp Cục trửơng xây dựng phương án chống buôn lậu trọng điểm; xây dựng nội dung, kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện của các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát Hải quan, Hải đội kiểm soát hải quan trình Cục trửơng phê duyệt và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác chống buôn lậu của các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan, Hải đội kiểm soát hải quan.

2. Thường xuyên nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn phụ trách và các vấn đề có liên quan, đề xuất để Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị đấu tranh phòng, chống buôn lậu

3. Xây dựng quy chế trao đổi, cung cấp thông tin về chống buôn lậu giữa các đơn vị trong Cục; quy chế phối hợp phòng, chống buôn lậu của Cục với các cơ quan chức năng và tham mưu giúp Cục trửơng tổ chức lực lượng Hải quan tham gia hoạt động chống buôn lậu liên ngành ở địa phương.

4. Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ chống buôn lậu các Chi cục, Đội kiểm soát, Hải đội kiểm soát và đề xuất trang bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chống buôn lậu của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu của Cục.

5. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn hoạt động hải quan của Cục; chuẩn bị nội dung, tài liệu về chống buôn lậu cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.

VI. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT HẢI QUAN:

1. Tiếp nhận và đề xuất để Cục trưởng chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng, Đội trưởng đội kiểm soát, Hải đội trưởng hoặc khiếu nại của các tổ chức, cá nhân về xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại các quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc do các cơ quan khác phát hiện và bàn giao cho Cục xử lý thuộc thẩm quyền của Cục trửơng; tham mưu, đề xuất để Cục trưởng báo cáo Tổng cục trưởng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vụ việc vượt thẩm quyền của Cục trưởng.

2. Tham mưu chỉ đạo và phối hợp xử lý tang vật, phương tiện, hàng hoá bị tịch thu với các đơn vị, cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành rà soát, tổng hợp và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về Hải quan; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hải quan.

4. Tham mưu, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác xử lý của Cục; chuẩn bị nội dung, tài liệu về xử lý cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.

VII. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN

1. Nghiên cứu xây dựng đề án, giải pháp trình Cục trưởng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của Cục; giúp Cục trưởng quản lý và thực hiện các đề án về công nghệ thông tin và thống kê hải quan của Cục khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức quản lý, bảo trì hệ thống, trang thiết bị tin học, đảm bảo kỹ thuật, an ninh, an toàn hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu điện tử trên hệ thống máy tính của Cục theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục.

3. Tổ chức quản lý, thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin hải quan. Thực hiện kết nối, tiếp nhận và trao đổi dữ liệu thông tin điện tử giữa các đơn vị trong Cục, giữa Cục với tổng cục và các đơn vị có liên quan khác và thực hiện báo cáo thống kê hải quan theo quy định.

4. Thực hiện quản lý, theo dõi và tiến hành thủ tục đăng ký cấp mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục.

5. Nghiên cứu các hoạt động quản lý của Cục để đề xuất trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, công tác của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng, sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin của Cục chuẩn bị nội dung, tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê hải quan cho lãnh đạo cục dự họp, hội nghị, hội thảo.

VIII. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Đề xuất thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế; cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.

2. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ; chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác tổ chức cán bộ cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo

3. Xây dựng và tổng hợp kế hoạch, nội dung, chương trình, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức của Cục theo kế hoạch, yêu cầu của Tổng cục trình cục trửơng duyệt và tổ chức thực hiện.

IX. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC THANH TRA:

1. Đề xuất, kiến nghị với Cục trưởng về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Cục trưởng; thường trực và chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc tiếp dân tại trụ sở cơ quan Cục.

3. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức xác minh, kết luận và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong Cục thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng.

4. Đề xuất trình Cục trưởng triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, móc nối với đối tượng buôn lậu của tổ chức, cá nhân trong Cục để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác thanh tra cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.

X. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC TÀI VỤ:

1. Lập dự toán ngân sách hàng năm của Cục và thực hiện dự toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu  thực hiện nhiệm vụ của Cục.

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu tài chính của đơn vị theo đúng nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan.

3. Thực hiện chế độ, quy định quản lý tài chính và thực hiện công tác tài chính kế toán của đơn vị dự toán cấp 3, lập báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo tài chính đột xuất theo quy định.

4. Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trửơng về công tác tài chính; chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác tài chính cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.

XI. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU TỔNG HỢP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của cục; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị trực thuộc Cục. Phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổng hợp và hợp tác quốc tế của Tổng cục, và các Cục Hải quan tỉnh khác để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác đối ngoại.

2. Điều hoà, phối hợp kế hoạch công tác để giải quyết công việc liên quan đến các đơn vị trực thuộc Cục và giữa Cục với các đơn vị và cơ quan khác liên quan đến thực hiện chương trình kế hoạch công tác và nhiệm vụ của Cục.

3. Xây dựng kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện, chấp hành quy chế, quy định chế độ làm việc, tổng hợp báo cáo thông tin công tác đối ngoại của các đơn vị trong Cục; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện và chấp hành báo cáo thông tin công tác đối ngoại của các đơn vị.

4. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và các thông tin cần thiết để phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Cục trưởng, các cuộc họp, giao ban, hội nghị và làm việc với cơ quan cấp trên, cơ quan khác của lãnh đạo cục.

5. Thưc hiện chế độ, quy định về tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình, kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cục; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục sửa đổi, bổ sung các chế độ, quy định thuộc phạm vi công tác tổng hợp.

XII. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN THƯ, LƯU TRỮ:

1. Thực hiện nghiệp vụ công tác hành chính văn thư theo quy định:

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết công văn đến;

- Thẩm địnhv ề thể thức văn bản trước khi đóng dấu và tổ chức quản lý gửi công văn đi;

- Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu hành chính và văn bản nội bộ;

- Tổ chức giải quyết, quản lý công văn mật;

- Thực hiện nộp lưu hồ sơ

2. Thực hiện nghiêp vụ công tác lưu trữ theo đúng nguyên tắc, quy định:

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ;

- Bổ sung hồ sơ, tài liệu lưu trữ;

- Chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

- Đánh giá, xác định giá trị tài liệu lưu trữ;

- Thống kê tài liệu lưu trữ;

- Bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

3. Thực hiện sao chụp tài liệu phục vụ công tác của cơ quan cục.

XIII. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ:

1. Quản lý, theodõi việc sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, vật tư, ấn chỉ, niêm phong, seal; cấp phát vật tư, ấn chỉ nghiêp vụ cho các đơn vị và thực hiện công tác kế toán vật tư ấn chỉ theo quy định; giúp Cục trưởng thực hiện các dự án xây dựng và mua sắm các trang thiết bị được Tổng cục phân cấp.

2. Tham mưu, đề xuất phương án xây dựng, cải tạo trụ sở, trang bị cơ sở vật chất để bảo đảm cho hoạt động công tac của Cục và mua sắm các trang bị phục vụ công tác văn phòng của Cục; thực hiện việc duy tu bảo dưỡng, bảo trì các máy móc, trang thiết bị của Cục.

3. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cục; tổ chức thường trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh ở cơ quan Cục; chủ trì phối hợp thực hiện công tác phòng chống bão lụt;

XIV. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THỬƠNG, TUYÊN TRUYỀN:

1. Đề xuất chương trình, phát động nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục, của ngành theo chỉ đạo của Bộ, của ngành và của lãnh đạo và của lãnh đạo Cục; phát động phong trào học tập gương ngừơi tốt, việc tốt của tập thể - cá nhân trong ngành để xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phong trào rèn luyện kỷ luật, tác phong công tác, đạo đức nghề nghiệp và phong trào thể dục thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức về chủ trương, chỉ đạo, chỉ thị của Bộ, của Tổng cục.

3. Tham mưu, đề xuất việc khen thưởng năm, đột xuất cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong học tập, công tác; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng và tuyên truyền của Cục.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương để tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước, của Bộ tài chính và của Tổng cục hải quan về hoạt động công tác hải quan.

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động thi đua, khen thưởng, tuyên truyền của Cục theo quy định.

XV. ĐƠN VỊ THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN - LIÊN LẠC:

1. Đề xuất kế hoạch và tổ chức bảo đảm máy móc, trang bị thông tin liên lạc để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục và các Chi cục.

2. Tổ chức, thực hiện chuyển, nhận điện, công văn, tài liệu đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời, nhanh chóng và an toàn.

3. Đề xuất trang bị, bảo dưỡng và quản lý trang thiết bị kỹ thuật thông tin liên lạc của Cục.

4. Quản lý tài liệu, điện fax, mật mã theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Cục trưởng giao.

Phần C.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh và Phó cục trưởng được phân công phụ trách.

2. Chịu sự kiểm ta, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc cơ quan Tổng cục hải quan.

3. Với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh là quan hệ phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ được giao./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1766 TCHQ/QĐ/TCCB năm 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.191
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233