Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1763/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 1763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 20/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP , ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 508/TT-VP ngày 10 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VP Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Đài PTTH tỉnh Đắk Nông; Báo Đắk Nông;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông;
- CVP và PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TCD, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ);

y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, Chính quyền tỉnh với nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị s35-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp luật, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

- Quá trình tổ chức thực hiện phải sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời đánh giá những mặt làm được, chưa làm được và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thời gian tiếp theo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý .

2. Tổ chức rà soát, phân loại và tập trung thực hiện kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài:

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết và thực hiện phương án đã giải quyết theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về triển khai công tác rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh; nắm chắc diễn biến tình hình phát sinh các vụ việc, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, đôn đốc tchức thực hiện; phối hợp với các cơ quan, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được đồng thuận cao trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; phấn đấu hàng năm giải quyết dứt điểm trên 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành bảo đảm thực thi quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác giải quyết các kiến nghị, phản ánh của ctri được Đoàn Đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh chuyển đến để hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết và UBND các huyện, thị xã có liên quan.

- Cơ quan rà soát, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hp báo cáo UBND tỉnh: Thanh tra tỉnh.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu biên chế cán bộ tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí lịch để lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu ban hành Quy chế tiếp công dân; có kế hoạch hướng dẫn việc củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, chú ý khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Ban tiếp công dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4. Tăng cường phối hp tiếp công dân, xử lý các trường hp nhiều ngưi cùng khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về một nội dung:

4.1. Giám đốc các Sở, ban, ngành phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về một nội dung vượt cấp lên tỉnh, Trung ương; phối hợp với UBND các huyện, thị xã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người kéo lên trụ sở cơ quan Đảng, nhà nước ở Trung ương và địa phương khiếu nại, tố cáo; trường hợp công dân kéo lên các cơ quan của Trung ương, của tỉnh khiếu nại, tố cáo thì cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương giải quyết; khi vận động công dân về, phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu nại, tố cáo lên cấp trên; đối với các trường hợp tchức kích động, lôi kéo công dân khiếu nại đông người hoặc lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối an ninh trật tự thì phối hợp với lực lượng Công an để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

4.2. Chính quyền nơi có công dân vượt cấp ra Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh khiếu kiện có trách nhiệm phối hp với Ban Tiếp công dân Trung ương vận động, đưa công dân về địa phương.

4.3. Trường hp công dân lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, nhà riêng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội giao Giám đốc Công an tỉnh phối hp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước:

Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, có nhiều quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa tổ chức thực hiện xong. Qua thanh tra đề xuất UBND tỉnh kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra cùng cấp tăng cường thanh tra trách nhiệm của các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; việc quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách xã hội, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thi khắc phục yếu kém trong quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo:

6.1. Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những mặt yếu kém để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội, chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Thực hiện công khai minh bạch trong quá trình xây dựng và trin khai chính sách quy hoạch, bồi thường, tái định cư; phối hp với Hội nông dân tỉnh trong việc trin khai thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách xã hội, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

6.2. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch thanh tra các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu công tác quản lý nhà nước về đất đai của UBND các huyện, thị xã; việc sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Kịp thời kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hp vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất đai; chỉ đạo chấn chỉnh các thiếu sót, vi phạm pháp luật nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan:

7.1. Thanh tra tỉnh phối hp với Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng cho cán bộ, công chức và nhân dân; phối hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật của công dân trong khi thực hiện các quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

7.2. Các Báo, Đài tăng cường số lượng, chất lượng các tin, bài, chuyên mục phản ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng biểu dương những đin hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cổng thông tin điện tử tỉnh cần mở thêm trang thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh, trao đi, bày tỏ ý kiến của công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về khiếu nại, t cáo.

7.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với cải cách hành chính để thực hiện công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

7.4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về thực hiện chính sách quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đđề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh văn bản kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại; về tố cáo, giải quyết tố cáo; quy định về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn của tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

8. Xây dựng phần mềm “Quản lý hồ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lưng thông tin báo cáo phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo:

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan xây dựng Đán Công nghệ thông tin về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trình UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Thanh tra Chính phủ; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng được thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Luật Thi đua, khen thưởng.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1763/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


590
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70