Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1762/QĐ-BTP 2021 tài liệu cập nhật Hệ thống quản lý phù hợp TCVN ISO 9001 2015

Số hiệu: 1762/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 25/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TÀI LIỆU DUY TRÌ, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bTiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duy trì, cập nhật và ban hành mới các quy trình.

1. Tiếp tục duy trì các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tư pháp (bao gồm: Văn phòng Bộ, các Vụ và Thanh tra Bộ) đối với các lĩnh vực hoạt động trong Danh mục 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Cập nhật và ban hành mới các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tư pháp (bao gồm: Văn phòng Bộ, các Vụ và Thanh tra Bộ) đối với các lĩnh vực hoạt động trong Danh mục 02 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn công chức, người lao động tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC 01

TIẾP TỤC DUY TRÌ CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định
s 1762/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên tài liệu

Mã hiu

Lần ban hành

Ghi chú

I. Thủ tục theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

Ban hành theo Quyết định số 2518/QĐ-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tư pháp.

1.

Chính sách chất lượng

CSCL

01

 

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

01

 

3.

Bản mô tả hệ thống quản lý chất lượng

BMT-BCĐ

01

 

4.

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT-BCĐ-01

01

 

5.

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-BCĐ-02

01

 

6.

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-BCĐ-03

01

 

7.

Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

QT-BCĐ-04

01

 

8.

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-BCĐ-05

01

 

9.

Quy trình xem xét của Lãnh đạo

QT-BCĐ-06

01

 

II. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công việc chuyên môn, nội bộ (CM)

Ban hành theo Quyết định số 2518/QĐ-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tư pháp.

1. Văn phòng Bộ

10.

Quy trình xây dựng danh mục văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

QT-VPB-01

01

CM

11.

Quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ

QT-VPB-02

01

CM

12.

Quy trình tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Bộ

QT-VPB-03

01

CM

13.

Quy trình tổ chức họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

QT-VPB-04

01

CM

14.

Quy trình tổ chức họp giao ban cấp Vụ

QT-VPB-05

01

CM

15.

Quy trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo

QT-VPB-06

01

CM

16.

Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của địa phương

QT-VPB-07

01

CM

17.

Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của cử tri

QT-VPB-08

01

CM

18.

Quy trình mua sắm tài sản công

QT-VPB-09

01

CM

19.

Quy trình thanh lý tài sản

QT-VPB-10

01

CM

2. Vụ Tổ chức cán bộ

20.

Quy trình đánh giá công chức, viên chức

QT-TCCB-01

01

CM

3. Vụ Các vn đchung về xây dựng pháp luật

21.

Quy trình lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

QT-XDPL-01

01

CM

22.

Quy trình lập danh mục, theo dõi, đôn đốc bộ, ngành và địa phương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

QT-XDPL-02

01

CM

23.

Quy trình chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế

QT-XDPL-03

01

CM

24.

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế

QT-XDPL-04

01

CM

4. Vụ pháp luật dân sự - kinh tế

25.

Quy trình góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

QT-DSKT-01

01

CM

26.

Quy trình đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

QT-DSKT-02

01

TTHC

27.

Quy trình đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

QT-DSKT-03

01

TTHC

5. Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật

28.

Quy trình công nhận Báo cáo viên pháp luật Trung ương

QT-PBGDPL-01

01

CM

29.

Quy trình miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật Trung ương

QT-PBGDPL-01

01

CM

6. Thanh tra Bộ

30.

Quy trình thanh tra theo kế hoạch

QT-TTR-01

01

CM

31.

Quy trình tiếp công dân

QT-TTR-02

01

CM

32.

Quy trình xử lý đơn thư

QT-TTR-03

01

CM

33.

Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu

QT-TTR-04

01

CM

34.

Quy trình giải quyết khiếu nại lần 2

QT-TTR-05

01

CM

35.

Quy trình giải quyết tố cáo

QT-TTR-06

01

CM

36.

Quy trình giám sát hoạt động thanh tra

QT-TTR-07

01

CM

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC 02

CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số
1762/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Lần ban hành

Ghi chú

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công việc chuyên môn, nội bộ (CM)

I. Văn phòng Bộ

1.

Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

QT-VPB-11

01

CM

2.

Quy trình xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

QT-VPB-12

01

CM

3.

Quy trình xây dựng báo cáo phụ vụ Bộ trưởng tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ

QT-VPB-13

01

CM

4.

Quy trình công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp

QT-VPB-14

01

CM

5.

Quy trình xây dựng báo cáo giao ban công tác nội chính

QT-VPB-15

01

CM

6.

Quy trình tích hợp dịch vụ công mức 3, 4 của Bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

QT-VPB-16

01

CM

7.

Quy trình xây dựng chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ hàng năm

QT-VPB-17

01

CM

8.

Quy trình xây dựng thông báo Kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp

QT-VPB-18

01

CM

9.

Quy trình lập và phê duyệt dự toán kinh phí

QT-VPB-19

01

CM

10.

Quy trình thanh toán tiền mặt

QT-VPB-20

01

CM

11

Quy trình thanh toán chuyển khoản

QT-VPB-21

01

CM

II. Thanh tra Bộ

12.

Quy trình thanh tra theo kế hoạch

QT-TTR-01

02

CM

13.

Quy trình tiếp công dân

QT-TTR-02

02

CM

14.

Quy trình xử lý đơn thư

QT-TTR-03

02

CM

15.

Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu

QT-TTR-04

02

CM

16.

Quy trình giải quyết khiếu nại lần 2

QT-TTR-05

02

CM

17.

Quy trình giải quyết tố cáo

QT-TTR-06

02

CM

18.

Quy trình giám sát hoạt động thanh tra

QT-TTR-07

02

CM

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1762/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 về tài liệu duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194