Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1171/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 07/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1171/QĐ-UBND NGÀY 05/8/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9/2016;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 488/TTr-SNV ngày 16/9/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2122/TTr-SVHTTDL ngày 31/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Danh mục số lượng vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi đơn vị “Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh” thành “Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh” và bổ sung đơn vị “Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển” (có phụ lục 1 kèm theo).

2. Bổ sung vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển gồm 02 vị trí (có phụ lục 2 kèm theo).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN GỌI CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ ĐIỆN ẢNH TỈNH, BỔ SUNG ĐƠN VỊ NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN SAO BIỂN TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh)

Mã VTVL

Tên vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch viên chức tối thiểu

Ghi chú

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

1

Vị trí cấp trưởng của người đứng đầu đơn vị

 

 

 

1.1

Giám đốc

01

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị

 

 

 

2.1

Phó Giám đốc

01

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Phương pháp viên hạng III hoặc tương đương

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

 

 

 

3.1

Trưởng phòng

01

 

 

3.1.1

Trưởng phòng Hành chính - Tài vụ

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

3.1.2

Trưởng phòng Nghiệp vụ

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Phương pháp viên hạng III hoặc tương đương

 

3.1.3

Trưởng phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn

 

 

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

3.2

Trưởng đoàn thuộc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

01

 

 

3.2.1

Trưởng đoàn Ca múa nhạc

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

3.2.2

Trưởng đoàn Nghệ thuật dân gian

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

3.3

Đội trưởng thuộc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

01

 

 

3.3.1

Đội trưởng Đội tuyên truyền lưu động

 

Tuyên truyền viên chính (hạng III) hoặc tương đương

 

3.3.2

Đội trưởng Đội chiếu phim lưu động

 

Kỹ sư hạng III hoặc tương đương

 

4

Vị trí cấp phó đơn vị trực thuộc đơn vị

 

 

 

4.1

Phó Trưởng phòng

01

 

 

4.1.1

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tài vụ

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

4.1.2

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Phương pháp viên hạng III hoặc tương đương

 

4.1.3

Phó Trưởng phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn

 

 

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

4.2

Phó Trưởng đoàn thuộc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao biển

01

 

 

4.2.1

Phó Trưởng đoàn Ca múa nhạc

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

4.2.2

Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân gian

 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương

 

4.3

Phó Đội trưởng thuộc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

01

 

 

4.3.1

Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền lưu động

 

Tuyên truyền viên chính(hạng III)hoặc tương đương

 

4.3.2

Phó Đội trưởng Đội chiếu bóng lưu động

 

Kỹ sư hạng III hoặc tương đương

 

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

* Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

6

Đạo diễn

01

Đạo diễn nghệ thuật hạng III

 

11

Phương pháp viên

01

Phương pháp viên hạng III

 

12

Tuyên truyền viên

01

Tuyên truyền viên hạng IV

 

13

Họa sĩ

01

Họa sĩ hạng IV

 

14

Kỹ thuật viên chiếu phim

01

Kỹ thuật viên hạng IV

 

 

* Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

7

Biên đạo múa

01

Đạo diễn nghệ thuật hạng III

 

8

Diễn viên ca

01

Diễn viên hạng IV

 

9

Diễn viên múa

01

Diễn viên hạng IV

 

10

Diễn viên nhạc

01

Diễn viên hạng IV

 

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

1

Hành chính tổng hợp

01

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Chuyên viên hoặc tương đương

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Cán sự hoặc tương đương

 

2

Kế toán

01

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

Kế toán viên trung cấp

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

Kế toán viên

 

3

Văn thư

01

Văn thư trung cấp

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

4

Thủ quỹ (Kiêm nhiệm)

01

Nhân viên

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

 

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

5

Nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh sáng

01

Nhân viên

 

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

 

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

6

Phục vụ

01

Nhân viên

(HĐ theo Nghị định 68)

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

7

Lái xe

01

Nhân viên

(HĐ theo Nghị định 68)

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

8

Bảo vệ

01

Nhân viên

(HĐ theo Nghị định 68)

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

 

 

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

BỔ SUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CỦA NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN SAO BIỂN TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh)

Mã VTVL

Tên vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch viên chức tối thiểu

Ghi chú

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

 

 

 

22

Tổ chức biểu diễn

01

Đạo diễn nghệ thuật hạng IV hoặc tương đương

 

23

Nghiên cứu, sưu tầm nghệ thuật

01

Đạo diễn nghệ thuật hạng IV hoặc tương đương

 

 

TỔNG CỘNG

02 vị trí

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1171/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97