Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 175/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 15/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN THANH TRA SỞ TÀI CHÁNH - VẬT GIÁ THÀNH THANH TRA SỞ TÀI CHÍNH  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 ;
Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức của hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra ;
Căn cứ Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Sở Tài chánh - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2866/TC-TTr ngày 26 tháng 5 năm 2004, của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 601/CV-TTr ngày 09 tháng 6 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 193/TTr-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay đổi tên Thanh tra Sở Tài chánh - Vật giá thành phố (thành lập theo Quyết định số 4872/QĐ-UB-NC ngày 19 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Thanh tra Sở Tài chính.

- Thanh tra Sở Tài chính là cơ quan Nhà nước chuyên trách nằm trong hệ thống Thanh tra Nhà nước, có tư  cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

- Thanh tra Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính và chịu sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra thành phố về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.

Điều 2. - Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Tài chính được giữ nguyên theo Quyết định số 4872/QĐ-UB-NC ngày 19 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở-Ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thanh tra Nhà nước
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Sở Nội vụ (2b)
- Công an thành phố (PC13)
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 175/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 về đổi tên Thanh tra Sở Tài chánh - Vật giá thành Thanh tra Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!