Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1747/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 08/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1747/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2013 về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 527/TTr-STTTT ngày 17 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2016 của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền Thông (Để báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; HĐND (Để báo cáo);
- TT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- Các cơ quan báo chí TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VX-Thiện, 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH SƠN LA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020, đã được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017, được ban hành tại Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, đảm bảo lợi ích quốc gia.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp của các bộ, ngành Trung ương nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, những chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm mời gọi thu hút đầu tư vào tỉnh nhà. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành. Chủ động phối hợp giữa các cơ quan chức năng để đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác phát ngôn và nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam, của tỉnh Sơn La và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

3. Tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Sơn La đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao. Thông qua hoạt động thông tin đối ngoại đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch, hợp tác đầu tư, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn nghệ, thể dục thể thao của Sơn La ra nước ngoài.

4. Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước, khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về tỉnh; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh.

5. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh.

6. Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ có hàm lượng văn hóa cao, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sơn La để phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

7. Xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

8. Kiện toàn tổ chức và bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin đối ngoại của Sơn La.

9. Tổ chức khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

10. Chủ động nắm bắt thông tin, tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động thông tin có tính chất dự báo tình hình, định hướng dư luận, góp phần đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ nắm bắt kịp thời các thông tin nhạy cảm, phản ánh chưa đúng về tình hình trong tỉnh do các cơ quan báo chí và dư luận nước ngoài đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế…

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn và các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại địa phương.

- Xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Xây dựng chuyên mục “Thông tin đối ngoại” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, biện pháp hỗ trợ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; tiếp nhận báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố, tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, tổ chức tổng kết công tác thông tin đối ngoại; đề nghị khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tại một số sở ngành, huyện, thành phố; tham mưu xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn của tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, địa phương cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.

- Tổ chức, thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác thông tin đối ngoại của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài đến thăm, làm việc, viết bài đưa tin quảng bá về tiềm năng, lợi thế, văn hóa của tỉnh Sơn La; hướng dẫn, quản lý phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định hiện hành; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan của tỉnh tham mưu xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Sơn La để giới thiệu với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, địa phương tại tỉnh Sơn La.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan cung cấp thông tin liên quan về chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh để thu hút các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào đầu tư phát triển trong tỉnh.

- Tham mưu cho tỉnh tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, quảng bá dự án và kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thu hút các nguồn vốn nước ngoài phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; gắn các hoạt động kinh tế đối ngoại với thông tin đối ngoại.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Sơn La thông qua việc tổ chức chương trình hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch quảng bá hình ảnh về Sơn La ra thế giới.

- In cuốn sách “Sơn La - Di tích và danh thắng” giới thiệu về các di tích và danh thắng tỉnh Sơn La bằng song ngữ Việt - Anh.

- Tổ chức đội thông tin tuyên truyền lưu động tại các huyện biên giới của tỉnh tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh; ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào bằng các hình thức ca, múa, nhạc, kịch thông tin.

- Tuyên truyền xúc tiến du lịch Sơn La trên tạp chí Vietnam Business Forum. Đăng trên tập san và Website www.vccinew.vn (kênh thông tin đối ngoại của VCCI). Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.

5. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức và tham gia các hoạt động hội chợ và triển lãm thương mại trong và ngoài nước, mời gọi sự tham gia của các nước trong khu vực, quốc tế. Thông qua đó để giới thiệu quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của tỉnh Sơn La đến với các nước khác.

6. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại; quản lý đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, phát hiện kịp thời và đề xuất chủ trương, biện pháp hiệu quả nhằm phản bác các thông tin, quan điểm sai, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với Việt kiều, nước ngoài để tuyên truyền pháp luật và phục vụ yêu cầu quảng bá về hình ảnh, sản phẩm, con người Sơn La, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào, nhất là Công an tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai bên; kết quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm...

- Phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, các ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các lực lượng vũ trang tăng cường công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

- Tổ chức và tham dự các Hội thảo, Hội nghị, nhất là với các tỉnh Bắc Lào để quảng bá hình ảnh, xúc tiến hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm...

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, triển khai, theo dõi việc thực hiện Luật Biên giới Quốc gia, Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hoạt động đối ngoại biên phòng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại nhân dân, về chủ quyền, phân giới cắm mốc và các hoạt động đối ngoại khác tại khu vực biên giới.

- Chủ động cung cấp thông tin đối ngoại và phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đối ngoại quân sự với lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Bắc Lào.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác đối ngoại biên phòng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

9. Sở Tài chính

- Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho các hoạt động thông tin đối ngoại theo định mức của Bộ Tài chính; Thẩm định dự toán, tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt bố trí kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

10. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh, cân đối, bố trí biên chế phụ trách công tác thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông và bố trí công chức kiêm nhiệm công tác thông tin đối ngoại cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND huyện, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng các cụm pano, áp phích tuyên truyền thành tựu của tỉnh.

- Phối hợp với các ngành chức năng cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Bố trí công chức kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin đối ngoại cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Đưa các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, của địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và trong các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách; tích cực vận động tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cho hoạt động thông tin đối ngoại (xuất bản ấn phẩm, tổ chức triển lãm…).

- Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn quản lý.

12. Các cơ quan báo chí

- Bám sát định hướng tuyên truyền của trung ương và tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại cho từng thời gian cụ thể. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

- Phản ánh về các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh đi thăm và làm việc tại các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như của nước bạn Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

- Tuyên truyền thường xuyên về các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, nội dung tập trung tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh; đường lối đối ngoại của nước ta; về hợp tác, hội nhập, chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; quảng bá hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, du lịch, con người, những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Sơn La.

- Phản ánh các hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh, thành phố trong cả nước phản ánh các hoạt động liên kết hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế , Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Kiên quyết, nhanh nhạy trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

- Tăng thời lượng các chương trình quảng bá hình ảnh của tỉnh Sơn La ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Sơn La.

13. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại có trách nhiệm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại thuộc phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị mình và dự toán kinh phí năm 2016, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện theo quy định, gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định; đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Sơn La năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị các đoàn thể tỉnh, cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời có biện pháp xử lý./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1747/QĐ-UBND ngày 08/08/2015 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2016 của tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.112

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!