Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1723/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1723/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 21/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Công văn số 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 18/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các quy định về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xử lý vi phạm hành chính và tham mưu giúp UBND các cấp quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Kiểm tra, theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính kịp thời nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó kiến nghị các biện pháp xử lý để khắc phục những hạn chế của hoạt động thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm đúng nguyên tắc, trách nhiệm, đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Rà soát theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2015.

b) Xây dựng, ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

2. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

c) Tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua các Hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin tư pháp, Trang thông tin điện tử.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

Lĩnh vực kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015: Y tế, Xây dựng, UBND huyện Hoài Nhơn.

Đơn vị được kiểm tra: Sở Y tế, Sở Xây dựng, UBND huyện Hoài Nhơn.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

4. Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện có liên quan tổ chức thực hiện

Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Theo tiến độ báo cáo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch này.

b) Xây dựng Dự thảo báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/10 để xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ngành trong tỉnh

a) Thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này theo phạm vi trách nhiệm được giao.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong các hoạt động có liên quan để tổ chức thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước 01/10 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

d) Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp nghiên cứu, hướng dẫn hoặc kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản theo thẩm quyền.

3. UBNB các huyện, thị xã, thành phố

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2015 của địa phương; đồng thời gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp để giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện.

b) Thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước 01/10 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

c) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn ở địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh được sử dụng trong dự toán kinh phí nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị và nguồn ngân sách của các địa phương.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1723/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.540

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104