Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 171/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 171/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-BTP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2011 của Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 171 /QĐ-BTP ngày 10/2 /2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện thành công các định hướng, quan điểm chỉ đạo đã được đề ra tại Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch công tác của Vụ phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được những mục đích đã đề ra.

- Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác.

II. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM NĂM 2011

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục chủ trì các hoạt động sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005; đánh giá thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành và bước đầu đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật: Thẩm định, góp ý và tham gia thẩm định, góp ý một cách kịp thời và có chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế.

3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Xây dựng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Quyết định 585/2010/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030, gắn với Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.

4. Công tác quản lý Nhà nước về bồi thường nhà nước: Xây dựng Đề án về việc thành lập đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp để giúp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; chủ trì soạn thảo thông tư hướng dẫn thi hành trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an xây dựng các thông tư liên tịch nhằm triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; theo dõi quá trình triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi cả nước, đánh giá kết quả sự vận hành của Luật trong cuộc sống, trên cơ sở đó bước đầu kiến nghị các giải pháp thúc đẩy việc thi hành Luật này.

5. Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai các hoạt động cần thiết nhằm góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đã được ghi nhận trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI, nhất là các quy định liên quan đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, liên quan đến sở hữu, hợp đồng, quản lý tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước…

6. Các công tác khác: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao như: hướng dẫn, kiểm tra, quản lý Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Câu lạc bộ; rà soát và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; triển khai thực hiện Kế hoạch số 3106/BTP-PLDSKT ngày 6/9/2010 của Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội của Bộ Tư pháp về rà soát và đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2015; rà soát các thủ tục hành chính liên quan Luật Xây dựng, Luật Đất đai theo tinh thần của Nghị quyết số 52/2010/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp.

7. Công tác thi đua, khen thưởng: Thực hiện việc đăng ký thi đua đúng thời hạn và nghiêm túc; bảo đảm việc thi đua, khen thưởng có ý nghĩa thiết thực, tránh hình thức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì thực hiện Kế hoạch này.

Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế trong việc thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí, cấp phát kinh phí đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/QĐ-BTP ngày 10/02/2011 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.070

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!