Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1694/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Thành Lập
Ngày ban hành: 05/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 5 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm danh mục và nội dung TTHC)

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh cập nhật những thủ tục hành chính nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này vào Bộ TTHC chung của tỉnh và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời hạn cập nhật thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Hậu Giang lập danh mục TTHC của các đơn vị được công bố, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để đưa vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ CTCT Trung ương;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCT30.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Lập

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Giải quyết khiếu nại

Dân tộc

Thanh tra

Ban Dân tộc

2

Giải quyết tố cáo

Dân tộc

Thanh tra

Ban Dân tộc

3

Tiếp công dân

Dân tộc

Thanh tra

Ban Dân tộc

4

Thi đua khen thưởng

Dân tộc

Văn phòng

Ban Dân tộc

5

Xét tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

Dân tộc

Văn phòng

 Ban Dân tộc

II. Thủ tục hành chính cấp xã

1

Cho vay phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Dân tộc

UBND xã

2

Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học

Dân tộc

UBND xã

3

Hỗ trợ hộ nghèo vệ sinh môi trường.

Dân tộc

UBND xã

4

Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Dân tộc

UBND xã

5

Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông cửu Long

Dân tộc

UBND xã

6

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông cửu Long

Dân tộc

UBND xã

7

Hỗ trợ đất sản xuất đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Dân tộc

UBND xã

8

Hỗ trợ nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Dân tộc

UBND xã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1694/QĐ-UBND ngày 05/08/2010 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.942

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196