Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1689/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 28/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1689/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2011 - 2016)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016; Quyết định số 2480/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011, Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Sau khi lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và thống nhất trong Ban cán sự đảng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Những nguyên tắc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 124 và 127 của Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, cùng với tập thể UBND tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND tỉnh trước Chính phủ và HĐND tỉnh. Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực của UBND tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 124 của Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 và nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch UBND tỉnh phân công. Kịp thời báo cáo xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng. Các công việc có liên quan đến các Phó Chủ tịch khác thì chủ động phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

3. Mỗi thành viên của UBND tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác được giao trước HĐND, UBND tỉnh và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh trước Chính phủ và HĐND tỉnh.

4. Khi vắng mặt tại trụ sở làm việc của UBND tỉnh và xét thấy cần thiết, Chủ tịch ủy nhiệm một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND tỉnh và giải quyết công việc do Chủ tịch phụ trách.

5. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi có Phó Chủ tịch đi vắng thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc do Phó Chủ tịch phụ trách.

Điều 2. Phân công công việc cụ thể

1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Tiến

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 127 - Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau đây:

a) Phụ trách chung và các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch; đầu tư, ngân sách; quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng; an toàn giao thông; cải cách hành chính; tổ chức cán bộ; chỉ đạo chung về công tác dân tộc, tôn giáo; đối ngoại; thi đua khen thưởng, kỷ luật.

b) Giữ mối quan hệ với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp luật tỉnh; Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh.

d) Phụ trách, theo dõi các sở, ngành:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công an tỉnh;

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Tư pháp;

- Thanh tra tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

e) Theo dõi thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đơn Dương.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổng hợp của UBND tỉnh, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

b) Phụ trách các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bao gồm: lao động thương binh và xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; công tác tôn giáo; báo chí, phát thanh truyền hình; thông tin truyền thông; đầu tư, xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi lĩnh vực công tác nêu trên (bao gồm nguồn vốn ngân sách, ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài).

c) Giữ mối quan hệ với các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

d) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp luật tỉnh.

e) Phụ trách, theo dõi các sở, ngành:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu văn hóa - thể thao;

- Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

g) Theo dõi các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, công tác tổng hợp, theo dõi đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn ODA, FDI.

b) Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng, hải quan, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; đầu tư, xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi lĩnh vực công tác nêu trên (bao gồm nguồn vốn ngân sách, ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài).

c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh, Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

d) Phụ trách, theo dõi các sở, ngành:

- Sở Tài chính;

- Cục Thuế;

- Kho bạc;

- Cục Thống kê;

- Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại;

- Liên minh các Hợp tác xã tỉnh;

- Chi Cục Hải quan Đà Lạt;

- Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Điện lực Lâm Đồng.

e) Theo dõi các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân tộc, tài nguyên và môi trường, công nghiệp, thương mại, xây dựng, giao thông vận tải, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cấp thoát nước; theo dõi đầu tư, xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi lĩnh vực công tác nêu trên (bao gồm nguồn vốn ngân sách, ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài).

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng các ban: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng và PCCCR, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án sông Đồng Nai; Chủ tịch Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh.

c) Phụ trách, theo dõi các sở, ngành:

- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Dân tộc;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà;

d) Theo dõi các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

5. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Hiệp

a) Phụ trách Công an.

b) Phối hợp theo dõi thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đơn Dương.

6. Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Trương Văn Dũng

a) Phụ trách Quân sự.

b) Phối hợp theo dõi các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông.

7. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Hùng

a) Phụ trách công tác tổ chức.

b) Phối hợp theo dõi huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương.

8. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Phan Văn Đa

a) Phụ trách Kế hoạch đầu tư.

b) Phối hợp theo dõi các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

9. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phùng Khắc Đồng

a) Phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh.

b) Chịu trách nhiệm phối hợp công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Điều 3. Phân công theo dõi các lĩnh vực đột phá, các công trình trọng điểm và địa bàn trọng điểm

1. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo dõi chung về các lĩnh vực đột phá, các công trình trọng điểm và địa bàn trọng điểm.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực đột phá, các công trình trọng điểm, địa bàn trọng điểm theo phân công phụ trách.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2012 và văn bản số 2130/UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh.

Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (HC, TH, VIII);
- Ban Chỉ đạo Tây nguyên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các ban Đảng; các Ban HĐND tỉnh;
- VPTU; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Như điều 4;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Cơ quan Trung ương tại địa phương;
- Trung tâm Công báo; Web VP;
- Lãnh đạo Văn phòng và các CV;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1689/QĐ-UBND ngày 28/08/2013 phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77