Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1687/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1687/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÂU TẰM TƠ TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÂU TẰM TƠ TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Văn bản số 572/TTg-KTN ngày 9 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại các văn bản: số 1181/TTr-KHNN-TCCB ngày 17/09/2009; số 677/TTr-KHNN-TCCB ngày 25/5/2010 trình Đề án tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả.

Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo, sản xuất và dịch vụ tư vấn về dâu tằm tơ trên phạm vi cả nước.

Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh của Trung tâm là: Vietnam Sericulture Research Centre, viết tắt là: Vietseri.

Trung tâm được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, 5 năm và dài hạn thuộc lĩnh vực dâu tằm tơ phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học, thực nghiệm về các lĩnh vực:

a) Chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển các giống dâu, giống tằm có giá trị hàng hóa cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của các vùng sinh thái;

b) Các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng dâu, tằm, tơ;

c) Công nghệ bảo quản, chế biến tơ kén, ươm tơ, dệt lụa; đa dạng hóa sản phẩm và công nghệ chế biến sản phẩm phụ, các sản phẩm có giá trị gia tăng;

d) Lưu giữ, bảo tồn quỹ gen dâu, tằm phục vụ nghiên cứu, nâng cao năng suất, phẩm chất dâu, tằm;

đ) Nghiên cứu kinh tế, thị trường dâu, tằm, tơ;

e) Kiểm nghiệm chất lượng tơ, kén.

3. Thực hiện chuyển giao công nghệ, khuyến nông thuộc lĩnh vực dâu, tằm, tơ.

4. Hợp tác, liên kết về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Tư vấn, dịch vụ và sản xuất thuốc phòng trừ bệnh tằm, các loại vật tư nông nghiệp và các sản phẩm từ dâu, tằm, tơ theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm phân công.

2. Tổ chức tham mưu và các Bộ môn nghiên cứu:

a) Phòng Quản lý tổng hợp;

b) Bộ môn Chọn, tạo giống tằm (trên cơ sở hợp nhất 2 Bộ môn Giống tằm Xuân Thu và Bộ môn Giống tằm Hè);

c) Bộ môn Kỹ thuật nuôi và Nhân giống tằm (trên cơ sở Bộ môn Bồi dục và nhân giống tằm);

d) Bộ môn Bệnh tằm;

d) Bộ môn Tơ kén;

e) Bộ môn Cây dâu;

g) Bộ môn Kinh tế và Chuyển giao công nghệ.

Phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng; Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó Trưởng Bộ môn.

3. Trạm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Việt Hùng (trụ sở chính tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trạm có Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức gọn, nhẹ.

Trạm được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương và quy định của pháp luật.

Điều 4. Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, trụ sở, đất đai, lao động và hồ sơ tài liệu liên quan của Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thời hạn hoàn thành bàn giao và tiếp nhận xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2010.

2. Triển khai thực hiện việc tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Vụ, Cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (80b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1687/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/06/2010 thành lập Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.527

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!