Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1684/QĐ-UBND năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2011 cần sửa đổi, bổ sung

Số hiệu: 1684/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 05/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1684/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 133/TTr-STP ngày 22 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2011 cần sửa đổi, bổ sung, gồm 11 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ nghiên cứu đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011 CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng năm văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND

14/07/2006

Ban hành quy chế đấu thầu, đấu giá trong khai thác gỗ cây đứng tại Lâm Đồng

Cho phù hợp với trình tự, thủ tục bán gỗ theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

 

2

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

06/05/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Theo văn bản số 226/SKHCN-VP ngày 09/6/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ

 

3

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

06/05/2010

Về việc ban hành quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Theo văn bản số 226/SKHCN-VP ngày 09/6/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

4

Quyết định

105/2005/QĐ-UBND

17/05/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với Thông tư Liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010

 

5

Quyết định

87/2005/QĐ-UB

29/04/2005

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư tín điện tử của tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007

 

6

Quyết định

88/2005/QĐ-UB

29/04/2005

Ban hành Quy định địa chỉ IP, tên miền vào địa chỉt thư tín điện tử của các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008

 

7

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND

18/04/2006

Ban hành Danh sách đối tượng ưu tiên xử lý và đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với Luật Bưu chính năm 2010

 

8

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND

07/08/2008

Về việc quy định khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt giải tại các cuộc thi đấu thể thao

Cho phù hợp với Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu

 

9

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

20/03/2009

Ban hành quy định về chế độ trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước

Cho phù hợp với thực tế và Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 

10

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND

25/09/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2011

 

11

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND

16/09/2008

Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1684/QĐ-UBND năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2011 cần sửa đổi, bổ sung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.665
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112